"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ"-ЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТӨД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ БАЙНА

"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам" нь Сангийн сайдын 2018.09.12-ы өдрийн тушаалаар батлагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн.

2020 оны 12 сарын 27

2021 ОНД 225 СУМЫН "ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-Д 6,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ" ОЛГОНО

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/ хийж байна. 2020 онд ЖГҮ-г хөндлөнгийн гурван компани 8 дугаар сарын 3-25-ы өдрүүдэд 330 суманд хийсэн ба төслийн зүгээс сум бүрийн үнэлгээний оноог нотлох баримтын хамт тулган шалгах, нягтлах ажлыг хийж, үнэлгээний дүнг эцэслэн үр дүнд суурилсан “урамшуулал” болон нийт сумдад олгодог “ерөнхий дэмжлэг”-ийг тооцоолж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгаад байна.

2020 оны 10 сарын 21

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН АСУУДЛААР ОРОН НУТГИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮД САНАЛАА ГАРГАЖ, ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудал, сайжруулах арга зам" сэдэвт хэлэлцүүлгийг орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг оролцуулан зохион байгууллаа. "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн 228 дугаар тушаалаар баталсан бөгөөд батлагдсанаас хойшхи хоёр жилийн хугацаанд тус журмыг дагаж мөрдөж ажиллахад хүндрэл, бэрхшээл тулгамдаж буй эсэх, хэрэв байгаа бол түүнийг хэрхэн сайжруулах арга замыг энэхүү хэлэлцүүлгээр эрэлхийлэх зорилготой. 

2020 оны 10 сарын 05

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХ ЦААТАН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

     МУ-ын Сангийн яамны хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой амьжиргаа-3" /ТА-3/ төсөл нь хөдөө орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, түүнд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах зорилгоор 2015-2022 оны хугацаанд хэрэгжиж байна. Өөрөөр хэлбэл тус төсөл нь 330 сумын "Орон нутгийн хөгжлийн сан"/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагч төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, иргэд олон нийтийг ОНХС-ийн үйл аажиллагаанд идэвхтэй оролцдог болоход дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулдаг орон нутгиийн төсвийн нэгээхэн хэсэг юм. 

2020 оны 09 сарын 28

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

     Иргэд, та бид 1-5 дугаар сард баг/хорооны Засаг даргадаа “санал асуулгын хуудас”, “бүлгийн ярилцлага”, “цахим” гэсэн гурван хэлбэрээр “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн санхүүжилтээр сум/дүүрэгтээ 2021 онд ямар хөрөнгө оруулалт хийлгэх хүсэлтэй байгаа саналаа гаргаж, Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-даа оролцон санал тус бүрийг хэлэлцэн, эрэмбэлж баталсан билээ. 

2020 оны 08 сарын 18

СУМДЫН ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 2020 ОНЫ ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ БАЙНА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” /ТА-3/ төслөөс 2016 оноос эхлэн сумдын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн үйл ажиллагаанд “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/-г 4 дэх жилдээ хийж байна. Энэ оны үнэлгээг өмнөх жилүүдийн адилаар 4 дүгээр сард хийхээр төлөвлөж байсан ч “Ковид-19” цар тахлын улмаас хойшлогдон 8 дугаар сарын 3-ы өдрөөс эхэллээ. 

2020 оны 08 сарын 14

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСӨЛ 2019 ОНД 12 МЯНГАН ОРОЛЦОГЧИЙГ СУРГАЛТАД ХАМРУУЛЖ, 241 СУМАНД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ДЭД ТӨСЛИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЛЭЭ

Төслийн 2019 оны тайлан дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн тухай дэлгэрэнгүй үзэх

Төслийн хүрээнд 2019 онд "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-ийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төслийг 241 суманд хэрэгжүүлсэн нь тус сангийн үйл ажиллагаанд оролцох иргэдийн оролцоог 2-4 дахин нэмэгдүүллээ.

2020 оны 06 сарын 17

СУМЫН ТӨСВИЙН ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ЗУРАГТ ХУУДАС БИЙ БОЛСНООР ТӨСВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ИРГЭДЭД ИЛ ТОД, НЭЭЛТТЭЙ БОЛЖ БАЙНА

Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүрийг 330 суманд ашилаж эхэллээ

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс иргэдэд төсвийн талаарх мэдээллийг хүргэх, төсвийн мэдээллийн ил тод байдлыг хангах зорилгоор “Сумын төсвийн ил тод байдлын хэрэглүүр”-ийг бүтээж, 330 суманд хүргүүлэн, ашиглаж эхэллээ. Энэхүү хэрэглүүр нь Эксел программ дээр суурилсан бөгөөд сумын албан хаагч хүснэгтэд шаардлагатай мэдээллүүдийг шивж оруулахад А3 хэмжээ бүхий 3 нүүр, өнгөт зурагт хуудас автоматаар бий болдог. 

2020 оны 06 сарын 08

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН ХУГАЦААГ 2 ЖИЛЭЭР СУНГАХ НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭЛЭЛЦЭЭР СОЁРХОН БАТЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ БАТАЛЛАА

Нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг баталлаа

     Улсын Их Хурлын 2020 оны хаврын ээлжит чуулганы  өндөөрийн (2020.05.14)  нэгдсэн хуралдаанаар Засгийн газраас 2020 оны 04 дүгээр сарын 02-ны өдөр зөвшилцөхөөр ирүүлсэн Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг  хэлэлцлээ. 

2020 оны 05 сарын 14
Нийт 89 Хуудас 5/9