ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ИРГЭН БҮР ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦЪЁ!

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Баянхонгор аймаг

ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Говь-Алтай

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Говь-Алтай аймаг

ОНХС-ийн Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээ / Говь-Алтай аймаг

ОНХС-ийн гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалт/ Увс аймаг/ Мэдээ

Баянхонгор Хүрээмарал: ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын дэд төсөл

Төслийн танилцуулга

Баянхонгор-Заг: ОНХС-ийн хяналтын шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төсөл

ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын жишиг дэд төсөл

Нийт 13 Хуудас 1/2