"Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын төлөвлөгөө"-г үзэх

Environment and Social Management Plan

“Үндэсний цөөнх иргэдийн оролцоог дэмжих төлөвлөгөө”-г үзэх

Indigenous People Plan

ҰЛТ АЗШЫЛЫҒЫ АЗАМАТТАРЫНЫҢ ҚАТЫСУЫН ҚОЛДАУ ЖОСПАРЫ

     "Тогтвортой амьжиргаа-3” төсөл нь 2015-2020 оны хугацаанд хэрэгжиж байна. Төслийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхэд шаардагдах Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн нэмэлт санхүүжилттэй холбогдуулан төслийн “Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын төлөвлөгөө”, “Үндэсний цөөнх иргэдийн оролцоог дэмжих төлөвлөгөө”-г тус тус шинэчлэн боловсруулж, төслийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх шаардлагатай байдаг.

     Энэхүү шаардлагын дагуу дээрх төлөвлөгөөг байгаль орчны зөвлөхийн тусламжтайгаар шинэчлэн боловсруулсан ба төслийн үйл ажиллагаанд оролцогч талууд, үндэсний цөөнх иргэдийг оролцуулсан хэлэлцүүлгийг 2020 оны 1-р сарын 7-нд Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот, 1-р сарын 15-нд Улаанбаатар хотод тус тус зохион байгуулсан болно. Төлөвлөгөөг ийнхүү хавсралтаар иргэд, олон нийт та бүхэнд танилцуулж байна. 

     Төлөвлөгөөтэй холбоотой санал, хүсэлтээ дараах хаягаар ирүүлэх боломжтой:

Имэй: info@slp3.mn
Утас:976-70009828

2020 оны 02 сарын 27

Түгээх