Бараа, ажил, үйлчилгээний үнэ тариф өөрчлөлттэй уялдуулан дотоод томилолтын зардлын хэмжээг Сангийн сайдын 2018 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн 318 дугаар тушаалаар шинэчлэн тогтоолоо.

Тарифын бүрэлдэхүүнд багтдаг зочид буудлын зардал суманд 6.0 мянган төгрөг байсныг 14.5 мянган төгрөг, аймгийн төвд 15.0 мянган төгрөг байсныг 36.5 мянган төгрөг, Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан хотод 19.5 мянган төгрөг байсныг 53.0 мянган төгрөгт хүргэж нэмэгдүүлэв.

2018 оны 12 сарын 27

Түгээх