Жил бүр сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааг үнэлдэг “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ” /ЖГҮ/ 2023 оны 7 дугаар сарын 31-ээс эхлэх гэж байна. Энэ жилийн хувьд өмнөх жилүүдийн адилаар “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 35 үзүүлэлтээр хөндлөнгийн үнэлгээний гурван компани сумдад очиж ОНХС-ийн үйл ажиллагааг нь газар дээр нь үнэлэх юм.

    Энэ удаагийн үнэлгээ нь төсөл хэрэгжих хугацаанд газар дээр нь очиж үнэлж байгаа сүүлийн үнэлгээ болж байна. Цаашид ОНХС-ийн үйл ажиллагааг ОНХС-ийн www.onhs.mof.gov.mn удирдлагын мэдээллийн системээр үнэлэхтэй холбоотойгоор системээр давхар үнэлэх ажлыг өнгөрсөн жилтэй адил Аймаг дахь чадавх бэхжүүлэх багийн гишүүдтэй хамтран хийнэ. ЖГҮ хийх хуваарь болон бэлтгэх бичиг баримтын жагсаалтыг үзнэ үү.   

 

 

 

ЖГҮ-ээр өндөр оноо авч болзол хангасан сумдад урамшуулал олгодог. Өнгөрсөн хугацаанд төслийн хүрээнд 2017 оноос хойш нийт 48.5 тэрбум төгрөгийн урамшуулал олгосон. 

 

 

ӨӨРИЙН СУМЫН ҮНЭЛГЭЭ, УРАМШУУЛЛЫГ ҮЗЭХИЙГ ХҮСВЭЛ ОНХС-ИЙН WWW.ONHS.MOF.GOV.MN УДИРДЛАГЫН МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМЭЭС ТӨСВИЙН ЖИЛЭЭ 2022 БОЛГОЖ, АЙМАГ, СУМАА СОНГООД ДООШ ГҮЙЛГЭЖ ҮЗНЭ ҮҮ. 

 

 

ҮНЭЛГЭЭНД БЭЛТГЭХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ:

 

Хамаарах төсвийн жил

Баримт бичгийн нэр, төрөл

1

2024

Иргэдийн өгсөн санал асуулгын хуудас, бүлгийн ярилцлагын тэмдэглэл, цахим хэлбэрээр өгсөн иргэдийн санал (86 журмын 1-4 дүгээр хавсралтаар)

2

2024

Багийн Засаг даргын БИНХ-аар хэлэлцүүлэхээр бэлтгэсэн ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн урьдчилсан жагсаалт (86 журмын 5 дугаар хавсралтаар)

3

2024

Багийн иргэдийн нийтийн хурлын тэмдэглэл (86 журмын 6 дугаар хавсралтаар)

4

2024

Багийн Засаг даргын ОНХС-ийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний танилцуулга (86 журмын 7 дугаар хавсралтаар)

5

2024

Багийн Засаг даргаас сумын Засаг даргад төсөл, арга хэмжээний танилцуулгыг хүргүүлсэн албан бичиг

6

2024

Багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралдааны тогтоол

7

2022,2023

Багийн Иргэдийн Нийтийн Хуралдааны тогтоол

8

2023

Багуудаас ирсэн саналыг эрэмбэлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг байгуулсан сумын Засаг даргын захирамж

9

2023

Багуудаас ирсэн саналыг эрэмбэлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн уулзалтын тэмдэглэл

10

2023

Багуудаас ирсэн саналыг эрэмбэлэх үүрэг бүхий ажлын хэсгийн боловсруулсан төслийн жагсаалт, төсөл тодорхойлох маягтууд

11

2020-2024

Сум/аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичиг /сумын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, сумын хөгжлийн бодлого гэх мэт/

12

2023

ОНХС-ийн төсөл, арга хэмжээ хэлэлцсэн сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хуралдааны тэмдэглэл

13

2022, 2023

Сумын батлагдсан төсөв

14

2023

Төсөв батлах тухай Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоол

15

2023

Төсөв батлах тухай Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны тэмдэглэл

16

2023

Сумын ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээний батлагдсан жагсаалт

17

2021, 2022, 2023

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

18

2022

Төрийн сангийн зарлагын гүйлгээний баримт (төлбөрийн хүсэлт)

19

2022, 2023

ОНХС-ийн төлөвлөгөө

20

2022

ОНХС-ийн гүйцэтгэлийн мэдээ, тайлан

21

2022

Аймгийн нийцлийн аудитын тайлан

22

2022, 2023

ОНХС-ийн төрийн сангийн дансны хуулга

23

2022, 2023

Төсөвтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд мэдээлсэн баримт, нотолгоо /мэдээллийн самбар, орон нутгийн радио телевиз, сонин хэвлэл, үүрэн холбооны хэрэгсэл, вебсайт зэрэг бусад баримтууд/

24

2022

Үнэлгээний хороо байгуулсан тухай сумын Засаг даргын захирамж/тушаал

25

2022

Үнэлгээний хорооны гишүүдийн мэдүүлгийн хуудас

26

2022

Худалдан авах ажиллагааны урилгыг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, веб хуудсанд байршуулсан баримтууд

27

2022

Худалдан авалтын шалгуур үзүүлэлтүүд, үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл, үнэлгээний хорооны шийдвэр болон шалгарсан компаниас ирүүлсэн тендерийн бичиг баримт, үнэлгээний зааврын “Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн тендерийн бүртгэл”, “Тендерийн нээлтийн тэмдэглэл, үнийн саналууд”,  “Тендер хянан үзэх” маягтууд

28

2022

ОНХС-ийн хэрэгжилтийн жилийн эцсийн тайлан

29

2022

ОНХС-ийн үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн явцын тайланг сумын Засаг дарга, аймгийн Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэст хагас, бүтэн жилээр хүргүүлсэн албан бичиг

30

2021, 2022

Санхүүжилт олгоход шаардлагатай ажлын гүйцэтгэлийг баталгаажуулах хяналтын хуудас, бусад нотлох баримтууд

31

2022

Өмнөх онуудаас шилжиж ирсэн төслүүдийн санхүүжилт хийгдсэн бол тухайн төслүүдийн гэрээ, гүйцэтгэлийн тайлан, бусад бичиг баримтууд

32

2022

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийгдсэн эсэхийг баримтжуулсан ИТХ-ын дэргэдэх Хяналтын хороо, ЗДТГазар, иргэн, иргэний нийгмийн байгууллага болон бусад этгээдийн  хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан.

33

2022

Хийгдсэн хяналт-шинжилгээ эсвэл үнэлгээний дүгнэлт, зөвлөмжийн биелэлтийг хангаж ажилласныг баталгаажуулах баримт бичиг

34

2022

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн ажлыг хүлээж авах комисс байгуулсан cумын Засаг даргын тушаал

35

2022

ОНХС-ийн хөрөнгөөр хэрэгжсэн ажлыг хүлээж авах комиссын авсан акт

36

2022

ОНХС-ийн хөрөнгөөр бий болсон өмчийг сумын өмчид бүртгэж авах тухай сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын хуралдааны тэмдэглэл, сумын өмчийн тайлан, баланс

37

2022

ОНХС-ийн хөрөнгөөр бий болсон өмчийн ашиглалтын талаар сумын Засаг даргын гаргасан захирамж, шийдвэр, сумын хөрөнгийн баланс, өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

 

ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ ХУВААРЬ: 

“Эдийн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн” ТББ

Баг

Багийн гишүүдийн нэр

Аймаг

Сумын нэр

Өдөр

1-р баг

Г.Ванчиг

Г.Буянбат

Б.Эмүжин

Баянхонгор

Богд

8-р сарын 10

Жинст*

8-р сарын 11-12

Өлзийт

8-р сарын 13

Өвөрхангай

Бүрд

7-р сарын 31

Есөнзүйл

8-р сарын 01

Өлзийт

8-р сарын 02

Баян-Өндөр

8-р сарын 03

Сант

8-р сарын 04

Баянгол

8-р сарын 05

Төгрөг

8-р сарын 06

Гучин-Ус

8-р сарын 07

Богд

8-р сарын 08

Баруунбаян-Улаан

8-р сарын 09

Нарийнтээл

8-р сарын 14

Хайрхандулаан*

8-р сарын 15

Тарагт*

8-р сарын 16

Арвайхээр*

8-р сарын 17-18

Зүүнбаян-Улаан

8-р сарын 19

Уянга

8-р сарын 20

Бат-Өлзий

8-р сарын 21

Хужирт

8-р сарын 22

Хархорин*

8-р сарын 23-24

 

 

2-р баг

Б.Сүхбат

А.Буянтогтох

Ө.Ууганбаяр

Баянхонгор

 

Жаргалант

7-р сарын 31

Заг

8-р сарын 01

Гурванбулаг*

8-р сарын 02-03

Баянбулаг

8-р сарын 04

Хүрээмарал

8-р сарын 05

Бууцагаан

8-р сарын 06

Баацагаан

8-р сарын 07

Бөмбөгөр

8-р сарын 08

Галуут

8-р сарын 09

Баян-Овоо

8-р сарын 10

Эрдэнэцогт

8-р сарын 11

Архангай

Хашаат*

8-р сарын 12-13

Хотонт

8-р сарын 14

Өгийнуур

8-р сарын 15

Төвшрүүлэх

8-р сарын 16

Цэнхэр

8-р сарын 17

Эрдэнэбулган*

8-р сарын 18-19

Булган

8-р сарын 20

Ихтамир*

8-р сарын 21

Чулуут

8-р сарын 22

Хангай

8-р сарын 23

Цахир

8-р сарын 24

Тариат

8-р сарын 25

Өндөр-Улаан

8-р сарын 26

Батцэнгэл

8-р сарын 27

 

 

3-р баг

Г.Нямбаяр

Х.Анхбаяр

Д.Төмөрбаатар

Төв

 

Баянцогт

7-р сарын 31

Аргалант

8-р сарын 01

Баянхангай

8-р сарын 02

Булган

 

Баяннуур

8-р сарын 03

Дашинчилэн

8-р сарын 04

Рашаант

8-р сарын 05

Гурванбулаг

8-р сарын 06

Бүрэгхангай

8-р сарын 07

Хишиг-Өндөр

8-р сарын 08

Могод

8-р сарын 09

Сайхан

8-р сарын 11

Хутаг-Өндөр

8-р сарын 17

Тэшиг*

8-р сарын 18-19

Сэлэнгэ

8-р сарын 20

Хангал

8-р сарын 21

Бугат

8-р сарын 22

Булган*

8-р сарын 23-24

Орхон*

8-р сарын 25

Баян-Агт

8-р сарын 16

Архангай

 

Өлзийт

8-р сарын 10

Хайрхан

8-р сарын 12

Эрдэнэмандал

8-р сарын 13

Жаргалант

8-р сарын 14

Цэцэрлэг

8-р сарын 15

 

4-р баг

Л.Мөнх-Оргил

Э.Хишигбаяр

М.Санжаа

Баянхонгор

 

Баянлиг

7-р сарын 31

Баянговь

8-р сарын 01

Шинэжинст

8-р сарын 02

Баян-Өндөр

8-р сарын 03

Баянцагаан

8-р сарын 04

Баянхонгор*

8-р сарын 25-26

Говь-Алтай

 

Чандмань

8-р сарын 05

Эрдэнэ

8-р сарын 06

Цогт

8-р сарын 07

Бигэр

8-р сарын 08

Халиун*

8-р сарын 09

Цээл

8-р сарын 10

Алтай

8-р сарын 11

Бугат

8-р сарын 12

Төгрөг

8-р сарын 13

Шарга

8-р сарын 14

Тонхил

8-р сарын 15

Дарви

8-р сарын 16

Хөхморьт

8-р сарын 17

Баян-Уул

8-р сарын 18

Жаргалан

8-р сарын 19

Тайшир*

8-р сарын 20-21

Есөнбулаг*

8-р сарын 22-23

Дэлгэр

8-р сарын 24

 

 

5-р баг

Н.Мөнхчулуун

Ж.Баярбаатар

Н.Ганбаатар

Төв

Баян-Өнжүүл

7-р сарын 31

Бүрэн

8-р сарын 01

Дэлгэрхаан

8-р сарын 02

Эрдэнэсант*

8-р сарын 03-04

Өндөрширээт

8-р сарын 05

Лүн

8-р сарын 06

Угтаалцайдам

8-р сарын 07

Заамар

8-р сарын 08

Цээл

8-р сарын 09

Жаргалант

8-р сарын 10

Сүмбэр

8-р сарын 11

Борнуур

8-р сарын 12

Баянчандмань

8-р сарын 13

Батсүмбэр

8-р сарын 14

Алтанбулаг

8-р сарын 15

Зуунмод*

8-р сарын 16-17

Сэргэлэн

8-р сарын 18

Эрдэнэ

8-р сарын 19

Баяндэлгэр

8-р сарын 20

Мөнгөнморьт

8-р сарын 21

Архуст

8-р сарын 22

Баянжаргалан

8-р сарын 23

Баян

8-р сарын 24

Баянцагаан*

8-р сарын 25

 

"IRIM" ХХК

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

1-р баг

Х.Баярмаа
М.Хонгорзул
Ж.Дауржан

Ховд

Ховд

2023.07.31

Эрдэнэбүрэн

2023.08.01

Баян-Өлгий

Толбо

2023.08.02

Булган

2023.08.03-04

Дэлүүн

2023.08.05

Өлгий**

2023.08.06-08

Баяннуур**

2023.08.09

Алтанцөгц

2023.08.10

Бугат

2023.08.11

Сагсай

2023.08.12

Алтай**

2023.08.13

Буянт

2023.08.14

Цэнгэл

2023.08.15-16

Улаанхус

2023.08.17

Ногооннуур

2023.08.18-19

Увс

Бөхмөрөн

2023.08.20

Ховд

2023.08.21

Өмнөговь

2023.08.22

 

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

2-р баг

Б.Сэргэлэн
Б.Зулсарнай
Б.Мөнхтуяа

Ховд

Дарви**

2023.07.31

Зэрэг**

2023.08.01

Цэцэг

2023.08.02

Мөст

2023.08.03

Алтай

2023.08.04-05

Үенч

2023.08.06

Булган

2023.08.07

Манхан

2023.08.08-09

Чандмань

2023.08.10

Мөнххайрхан

2023.08.11-12

Дуут

2023.08.13

Жаргалант**

2023.08.14-16

Буянт

2023.08.17

Мянгат

2023.08.18

Дөргөн

2023.08.19

Увс

Завхан

2023.08.20

Өлгий

2023.08.21

Тариалан**

2023.08.22

Наранбулаг**

2023.08.23

 

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

3-р баг

Б.Халиунбат
Э.Мөнхцэцэг
Г.Даваа

Завхан

Нөмрөг

2023.07.31

Түдэвтэй

2023.08.01

Сонгино

2023.08.02

Баянхайрхан

2023.08.03

Асгат

2023.08.04

Баянтэс

2023.08.05

Тэс

2023.08.06

Увс

Зүүнхангай

2023.08.07

Өндөрхангай

2023.08.08-09

Цагаанхайрхан

2023.08.10

Баруунтуруун

2023.08.11

Хяргас

2023.08.12

Зүүнговь

2023.08.13

Тэс

2023.08.14-15

Улаангом**

2023.08.16-18

Давст

2023.08.19

Сагил

2023.08.20

Түргэн

2023.08.21

Малчин

2023.08.22-23

 

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

4-р баг

Б.Болор
М.Саруул
Т.Бямбацэрэн

Хөвсгөл

Жаргалант

2023.07.31

Галт

2023.08.01

Шинэ-Идэр

2023.08.02

Завхан

Их-Уул

2023.08.03

Тосонцэнгэл

2023.08.04

Тэлмэн

2023.08.05

Идэр

2023.08.06

Яруу

2023.08.07

Улиастай**

2023.08.08-10

Цагаанхайрхан**

2023.08.11

Отгон

2023.08.12

Шилүүстэй

2023.08.13

Цагаанчулуут

2023.08.14

Алдархаан**

2023.08.15

Дөрвөлжин

2023.08.16

Завханмандал

2023.08.17

Эрдэнэхайрхан

2023.08.18

Цэцэн-Уул

2023.08.19-20

Сантмаргац

2023.08.21

Ургамал

2023.08.22-23

 

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

5-р баг

Л.Дашзэвэг
Ж.Жавхлан
Б.Одончимэг

Хөвсгөл

Тариалан

2023.07.31

Их-уул

2023.08.01

Рашаант

2023.08.02

Тосонцэнгэл

2023.08.03

Мөрөн**

2023.08.04-06

Төмөрбулаг

2023.08.07

Бүрэнтогтох

2023.08.08

Цагаан-Уул**

2023.08.09

Цэцэрлэг

2023.08.10

Арбулаг

2023.08.11

Баянзүрх

2023.08.12

Улаан-Уул

2023.08.13-14

Цагааннуур

2023.08.15

Ренчинлхүмбэ

2023.08.16

Алаг-Эрдэнэ**

2023.08.17-18

Ханх

2023.08.19-20

Чандмань-Өндөр

2023.08.21-22

Цагаан-Үүр

2023.08.23

Эрдэнэбулган

2023.08.24

Түнэл

2023.08.25

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

2-р баг
4-р баг

Б.Сэргэлэн
Б.Зулсарнай
Б.Мөнхтуяа

Б.Болор
М.Саруул
Т.Бямбацэрэн

Орхон

Баян-Өндөр**

2023.08.26-29

Орхон

Жаргалант**

2023.08.26-27

 

“MMCG” ХХК

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

1-р баг

Д.Ууганбаяр

Д.Нарантуяа

Б.Саранзэв

Сэлэнгэ

 

Мандал**

8 сарын 1, 2

Баянгол

8 сарын 3

Сайхан

8 сарын 4

Орхон

8 сарын 5

Орхонтуул

8 сарын 6

Сант

8 сарын 7

Баруунбүрэн

8 сарын 8

Хушаат

8 сарын 10

Шаамар

8 сарын 12

Зүүнбүрэн

8 сарын 14

Цагааннуур

8 сарын 15

Түшиг

8 сарын 16

Сүхбаатар**

8 сарын 17, 18

Алтанбулаг

8 сарын 19

Жавхлант

8 сарын 21

Ерөө

8 сарын 22

Хүдэр

8 сарын 23

Дархан-Уул

 

Хонгор

8 сарын 9

Орхон**

8 сарын 11

Шарынгол**

8 сарын 24

Дархан

8 сарын 25-27

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

2-р баг

Д.Отгонбаяр

Г.Солонго

М.Пагам

Дундговь

 

Цагаандэлгэр

8 сарын 1

Говь-Угтаал

8 сарын 2

Баянжаргалан

8 сарын 3

Өндөршил**

8 сарын 4,5

Дорноговь

 

Сайхандулаан

8 сарын 6

Мандах

8 сарын 7

Хатанбулаг

8 сарын 10

Хөвсгөл

8 сарын 11

Улаанбадрах

8 сарын 12

Замын-Үүд

8 сарын 14

Эрдэнэ**

8 сарын 15

Өргөн

8 сарын 16

Сайншанд

8 сарын 17, 18

Дэлгэрэх

8 сарын 19

Алтанширээ

8 сарын 21

Айраг**

8 сарын 22

Баянтал**

8 сарын 27

Говьсүмбэр

 

Даланжаргалан

8 сарын 23

Шивээговь

8 сарын 24

Сүмбэр**

8 сарын 25,26

Өмнөговь

 

Манлай

8 сарын 8

Ханбогд

8 сарын 9

 

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

3-р баг

М.Оюунцэцэг

Баярын Дэлгэрмаа

А.Дуламсүрэн

Хэнтий

 

Өмнөдэлгэр

8 сарын 1

Батширээт

8 сарын 2

Биндэр

8 сарын 3

Баян-Адарга

8 сарын 4

Дадал

8 сарын 5,6

Норовлин**

8 сарын 7

Баян-Овоо**

8 сарын 24

Батноров

8 сарын 25

Мөрөн

8 сарын 26

Хэрлэн

8 сарын 27,28

Дорнод

 

Баян-Уул

8 сарын 8

Баяндун

8 сарын 9

Дашбалбар

8 сарын 10

Чулуунхороот

8 сарын 11

Гурванзагал

8 сарын 12

Чойбалсан

8 сарын 14

Хэрлэн

8 сарын 15,16

Баянтүмэн

8 сарын 17

Булган**

8 сарын 18

Сэргэлэн

8 сарын 19

Цагаан-Овоо

8 сарын 21

Хөлөнбуйр**

8 сарын 22

Сүхбаатар

Түмэнцогт**

8 сарын 23

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

4-р баг

Баатарын Дэлгэрмаа

Х.Одондалай

Ц.Одгэрэл

Дундговь

 

Адаацаг

8 сарын 1

Эрдэнэдалай

8 сарын 2

Сайхан-Овоо

8 сарын 3

Дэлгэрхангай

8 сарын 4

Өлзийт

8 сарын 22

Хулд

8 сарын 23

Луус

8 сарын 24

Гурвансайхан

8 сарын 25

Дэрэн

8 сарын 26

Дэлгэрцогт**

8 сарын 27

Сайнцагаан

8 сарын 28, 29

Өмнөговь

 

Мандал-Овоо

8 сарын 5

Булган

8 сарын 6

Сэврэй**

8 сарын 7,8

Гурвантэс

8 сарын 9

Ноён

8 сарын 10

Баяндалай

8 сарын 11

Хүрмэн

8 сарын 12

Даланзадгад

8 сарын 14, 15

Ханхонгор

8 сарын 16

Номгон

8 сарын 17

Баян-Овоо**

8 сарын 18

Цогтцэций

8 сарын 19

Цогт-Овоо

8 сарын 21

 

Баг

Гишүүд

Аймаг

Сум

Огноо

5-р баг

Д.Энх-Амгалан

Т.Хишигбаяр

Т.Алтанчимэг

Хэнтий

 

Цэнхэрмандал

8 сарын 1

Жаргалтхаан

8 сарын 2

Дэлгэрхаан

8 сарын 3

Баянмөнх

8 сарын 4

Дархан

8 сарын 5

Бор-Өндөр

8 сарын 6

Галшар

8 сарын 8

Баянхутаг

8 сарын 28

Дорноговь

Иххэт

8 сарын 7

Сүхбаатар

 

Түвшинширээ

8 сарын 10

Баяндэлгэр

8 сарын 11

Онгон

8 сарын 12

Наран

8 сарын 13

Дарьганга

8 сарын 14

Эрдэнэцагаан

8 сарын 15

Сүхбаатар

8 сарын 21

Баруун-Урт

8 сарын 22,23

Асгат

8 сарын 24

Халзан**

8 сарын 25

Уулбаян

8 сарын 26

Мөнххаан

8 сарын 27

Дорнод

 

Халхгол

8 сарын 17

Матад

8 сарын 19

 

 

 

2023 оны 07 сарын 20

Түгээх