ВИДЕО

ОНХС-ийн гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалт/ Увс аймаг/ Мэдээ

ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгий ...

Баянхонгор-Заг: ОНХС-ийн хяналтын шатанд иргэдийн оролцоог нэмэг ...

Төслийн танилцуулга ...

Баянхонгор Хүрээмарал: ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэ ...

- ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН -

2013 - 2018 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг, сумаар

Дэлгэрэнгүй харах