ВИДЕО

ОНХС-ийн 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ / Баянхонгор аймаг

Төслийн танилцуулга ...

ОНХС-ийн Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний мэдээ / Говь-Алтай аймаг ...

ОНХС-ийн багц гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтын мэдээ ...

Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум ОНХС туршилтын төсөл ...

- ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН -

2013 - 2018 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг, сумаар

Дэлгэрэнгүй харах