2018 онд төслийн хүрээнд 154 330 суманд 903 сая төгрөгийн урамшуулал 17 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг олгов.

ВИДЕО

ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын жишиг дэд төсөл

Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум ОНХС туршилтын төсөл ...

Өвөрхангай, Гучин-Ус сумын ОНХС-нд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх ...

Орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо ...

"Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн танилцуулга ...

- ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН -

2013 - 2018 оны ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтыг аймаг, сумаар

Дэлгэрэнгүй харах