АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР

Баян-Өлгий, Булган, Увс аймагт ажиллах Төслийн орон нутгийн ажилтан /1 орон тоо/-ыг тус тус сонгон шалгаруулна.

Төслийн зар

Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) нь нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл бөгөөд 2011 онд батлагдсан Төсвийн тухай хуульд тусгалаа олсон.

Зарлал

Орон нутгийн хөгжлийн сан (ОНХС) нь нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор тухайн аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга хэрэгсэл бөгөөд 2011 онд батлагдсан Төсвийн тухай хуульд тусгалаа олсон.

Нийт 3