ОНХС-ийн гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалт/ Увс аймаг/ Мэдээ

Баянхонгор Хүрээмарал: ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх туршилтын дэд төсөл

Төслийн танилцуулга

Баянхонгор-Заг: ОНХС-ийн хяналтын шатанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх дэд төсөл

ОНХС-ийн төлөвлөлтөд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын жишиг дэд төсөл

Өвөрхангай, Гучин-Ус сумын ОНХС-нд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тургшилтын төсөл 2-р хэсэг

Өвөрхангай аймаг Гучин-Ус сум ОНХС туршилтын төсөл

Орон нутгийн хөгжилд иргэдийн оролцоо

Нийт 8