2021 ОНД ЗАВХАН АЙМГИЙН 16 СУМ 293,7 САЯ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ" АВЛАА

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г хийсэн. 2016 онд улсын хэмжээнд дунджаар 32 хувь байсан бол 2017 онд 37 хувь, 2018 онд 50.3 хувь, 2019 онд 59.5 хувь, 2020 онд 60.13 хувьд хүрч өсжээ.  

2021 оны 11 сарын 02

2022 ОНД 215 СУМ НИЙТ 7 ОРЧИМ ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ" АВНА

     Сангийн яамны хэрэгжүүлдэг "Тогтвортой амьжиргаа-3"/ТА-3/ төслөөс 2016 оноос эхлэн жил бүр 330 сумын Орон нутгийн хөгжлийн сан/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг үнэлдэг "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ" /ЖГҮ/-ий 2021 оны дүн эцэслэн гарлаа. Энэ оны хувьд өмнөх жилүүдийн адил сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааг “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 34 үзүүлэлтээр дүгнэсэн бөгөөд 330 сумаас гадна Төв, Увс, Өмнөговь, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Орхон 6 аймгийн ОНХС-г туршилтын байдлаар үнэлснээрээ онцлог байв. 

2021 оны 11 сарын 01

2021 ОНД БУЛГАН АЙМГИЙН 4 СУМ НИЙТ 75,2 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ” АВЛАА

     Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан (ОНХНС)-ийн эх үүсвэрийг НӨАТ, газрын тосны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого, ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, хайгуул хийх, олборлолт хийх тусгай зөвшөөрлийн орлого зэрэг төсвийн орлогын тодорхой хувиар тооцож бүрдүүлдэг. Засгийн газрын 2017 оны 8 дугаар сарын 17-ний өдрийн 230 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг тооцох аргачлал”-ын дагуу тус сангийн хөрөнгийг аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт жил бүр хуваарилдаг.

2021 оны 10 сарын 28

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН СУМД 2021 ОНД НИЙТ 161,8 САЯ ТӨГРӨГИЙН УРАМШУУЛАЛ АВЛАА

     Говьсүмбэр аймгийн сумдын “Орон нутгийн хөгжлийн сан”-ийн  хэрэгжилт сүүлийн  жилүүдэд сайжирч “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/-ээр улсын дунджаас дээгүүр  үнэлэгдэж байна. Энэ нь хөгжлийн бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий сумдын ЗДТГ-ын хамт олны болон “Аймаг дахь чадавх бэхжүүлэх баг”-ийн гишүүдийн ажлын үр дүн юм. Мөн ОНХС-ийн хэрэгжилтийн удирдлагын багийн ажлын гүйцэтгэлийг үндсэн ажилтай нь уялдуулан хариуцуулж жил бүр үр дүнг тооцдог.

2021 оны 08 сарын 05

СУМДЫН ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ҮНЭЛДЭГ "ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ" ЭХЭЛЛЭЭ

     Сангийн яамны хэрэгжүүлдэг "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс 2016 оноос эхлэн жил бүр 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагааг үнэлдэг "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ" /ЖГҮ/-ий 2021 оны үнэлгээ өнөөдрөөс эхэллээ. Энэ оны хувьд өмнөх жилүүдийн адил сумдын ОНХС-ийн “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 34 үзүүлэлтээр дүгнэх бөгөөд 330 сумаас гадна Төв, Увс, Өмнөговь, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Орхон 6 аймгийн ОНХС-г туршилтын байдлаар үнэлэх гэж байгаагаараа онцлогтой байна.

2021 оны 08 сарын 01

2021 ОНД ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН 10 СУМ БОЛЗОЛ ХАНГАЖ 301,8 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ” АВЛАА

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд 2020 онд 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"/ЖГҮ/-г хийж гүйцэтгэн, үнэлгээний дүнг нэгтгэн онооны дарааллаар жагсааж, гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал олгох сумдыг тодорхойлж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгадаг. Тус үнэлгээг ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн хийсэн бөгөөд үнэлгээ хийсэн анхны жил буюу 2016 онд улсын хэмжээнд сумдын дундаж оноо 32% байсан бол жил бүр өссөөр 2020 онд 60.13%-д хүрч өсжээ.

2021 оны 07 сарын 29

2021 ОНЫ "ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ"-Г УГТАН "ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН АЖИЛТНУУД СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн жил бүр "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"/ЖГҮ/ хийж байна. 2021 оны ЖГҮ хийх гэж байгаатай холбогдуулан төслийн орон нутаг дахь ажилтнууд хариуцсан аймгийнхаа сумдад урьдчилсан сургалтыг хийж байна. 

2021 оны 07 сарын 26

"ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3" ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД 2021 ОНД 225 СУМЫН ОНХС-Д ОЛГОХ 6,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ"-ЫГ ШИЛЖҮҮЛЖ ДУУСЛАА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/ хийж байна. 2020 онд ЖГҮ-г хөндлөнгийн гурван компани 2020 оны 8 дугаар сарын 3-25-ы өдрүүдэд 330 суманд хийсэн ба төслийн зүгээс сум бүрийн үнэлгээний оноог нотлох баримтын хамт тулган шалгах, нягтлах ажлыг хийж, үнэлгээний дүнг эцэслэн үр дүнд суурилсан “урамшуулал” болон нийт сумдад олгодог “ерөнхий дэмжлэг”-ийг тооцоолж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгасан байсныг 2021 оны 7 дугаар сард сумдын ОНХС-нд шилжүүлж дууслаа. 

2021 оны 07 сарын 19

2021 ОНД ТӨВ АЙМГИЙН 19 СУМ 333 САЯ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ", 121 САЯ ТӨГРӨГИЙН "ДЭМЖЛЭГ" АВЧ БАЙНА

     2016 оноос 330 суманд хийж эхэлсэн "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ээр Төв аймгийн сумдын дундаж үнэлгээ 2016 онд 24%, 2017 онд 36%, 2018 онд  57%, 2019 онд 64%, 2020 онд 62% болсон нь 2020 онд дундаж оноо нь өмнөх оноос 2%-аар буурсан дүн гарчээ. Гэсэн хэдий ч 2020 онд Төв аймгийн сумдын дундаж үнэлгээ улсын дунджаас өндөр байв.

2021 оны 07 сарын 18

2021 ОНД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН 18 СУМ 680,2 САЯ ТӨГРӨГИЙН “УРАМШУУЛАЛ”, 160,3 САЯ ТӨГРӨГИЙН ДЭМЖЛЭГ АВЛАА

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журмын хэрэгжилт, үр дүнг сайжруулах зорилгоор 2016 оноос эхлэн “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”-г хийсэн. 2016 онд улсын  дундаж 36 хувь, 2017 онд 37 хувь, 2018 онд 50,3 хувь, 2019 онд 59,5 хувь, 2020 онд 60,13 хувьд хүрч өссөн үзүүлэлттэй байна. 

2021 оны 07 сарын 18
Нийт 89 Хуудас 3/9