"ОНХС-ийн үйл ажиллагааны журам"-ыг хэрэгжүүлэх 5 бүлэг гарын авлагыг "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл, "Удирдлагын академи" хамтран боловсруулж, бүлэг тус бүрийн сургалтыг хийсээр байна.

              Гарын авлагын 1, 2 дугаар бүлгийн сургалтыг багийн Засаг дарга, сумын ОНХС-ийн ажлын хэсгийнхэнд зориулж 3-р сарын 11-ээс 4 дүгээр сарын 05-ы хооронд нийт 330 сумын 3300 гаруй оролцогчийг хамруулан зохион байгуулсан.           

              Гарын авлагын 3 дугаар бүлэг нь "ОНХС-ийн хэрэгжилт, худалдан авах ажиллагаа"-ы талаар бөгөөд энэ бүлгийн сургалтыг 4 дүгээр сарын 29-өөс нийт 330 сумын холбогдох албан хаагчдыг оролцуулан зохион байгуулахаар бэлтгэл ажилдаа ороод байна.  

2019 оны 04 сарын 26

Түгээх