2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн улс орон даяар Орон нутгийн хөгжлийн сан/ОНХС/-ийн иргэдээс санал авах үйл ажиллагаа эхэлсэн билээ. ОНХС нь иргэдийн гаргасан саналыг санхүүжүүлэх зориулалттай төсөв байдаг. Энэ онд ОНХНС болон улсын төсвөөс аймаг, нийслэлийн ОНХС-д олгох орлогын шилжүүлгийн хэмжээ 253,4 тэрбум төгрөг байх ба аймаг, нийслэл нь энэхүү шилжүүлгийн 30-аас доошгүй хувийг сум, дүүргийнхээ ОНХС-нд шилжүүлдэг.  

     ОНХС-ийн зарцуулалтад иргэдээс санал авах үйл ажиллагааг баг, хорооны Засаг дарга зохион байгуулдаг бөгөөд санал авсны дараа баг, хорооны Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-ын хуралдаан хуралдаж мөн л иргэдтэйгээ хамтран дээрх гаргасан саналуудыг эрэмбэлэн, баталдаг. Ийнхүү санал авах, ИНХ-ын хуралдаан хийж саналуудыг хэлэлцэн, эрэмбэлж батлах үйл ажиллагааг жил бүр 6 дугаар сарын 30-ы дотор багтаадаг. 

     Доорх жагсаалтаас нийслэл болон аймагт хуваарилагдсан санхүүжилтийн хэмжээг харах боломжтой. Харин сум, дүүрэг тус бүрээр санхүүжилтийн хэмжээг үзэхийг хүсвэл ОНХС-ийн Удирдлагын мэдээллийн систем-д зочлоорой. 

     Монгол Улсын 2022 оны Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйл.

2022 оны төсвийн жилд Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон улсын төсвөөс Орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлэг, Орон нутгийн хөгжлийн сангаас санхүүжих урсгал зарлага доор дурдсан хэмжээтэй байна:

Д/д

Аймаг, хот

Шилжүүлгийн хэмжээ /сая төгрөгөөр/

1

Архангай

 

 

7,409.6

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

780.2

2

Баян-Өлгий

 

6,989.6

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

404.9

3

Баянхонгор

 

10,931.8

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

532.9

4

Булган

 

 

6,585.3

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

535.2

5

Говь-Алтай

 

10,967.0

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

411.3

6

Дорноговь

 

19,013.9

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

300.0

7

Дорнод

 

 

16,300.5

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

515.7

8

Дундговь

 

 

8,457.2

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

208.8

9

Завхан

 

 

7,829.5

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

414.2

10

Өвөрхангай

 

8,425.6

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

521.1

11

Өмнөговь

 

 

20,242.3

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

343.1

12

Сүхбаатар

 

13,266.8

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

481.1

13

Сэлэнгэ

 

 

13,574.4

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

560.1

14

Төв

 

 

12,740.1

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

592.9

15

Увс

 

 

7,839.8

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

435.4

16

Ховд

 

 

11,085.3

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

496.6

17

Хөвсгөл

 

 

9,623.3

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

921.5

18

Хэнтий

 

 

8,496.3

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

579.6

19

Дархан-Уул

 

10,814.7

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

1,053.5

20

Улаанбаатар

 

28,580.0

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

176.5

21

Орхон

 

 

10,733.8

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

288.8

22

Говьсүмбэр

 

3,494.5

 

үүнээс: Урсгал зарлага санхүүжүүлэх

67.1

Нийт дүн

253,401.4

2022 оны 02 сарын 10

Түгээх