“Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/ хийж байна. 2020 онд ЖГҮ-г хөндлөнгийн гурван компани 2020 оны 8 дугаар сарын 3-25-ы өдрүүдэд 330 суманд хийсэн ба төслийн зүгээс сум бүрийн үнэлгээний оноог нотлох баримтын хамт тулган шалгах, нягтлах ажлыг хийж, үнэлгээний дүнг эцэслэн үр дүнд суурилсан “урамшуулал” болон нийт сумдад олгодог “ерөнхий дэмжлэг”-ийг тооцоолж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгасан байсныг 2021 оны 7 дугаар сард сумдын ОНХС-нд шилжүүлж дууслаа. 

     Ингэснээр 2021 онд өндөр оноо авснаасаа эрэмбэлсэн байдлаар 330 сумаас 225 сум нь "гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал" болох нийт 6,5 тэрбум төгрөг, сумдын ОНХС-ийн санхүүжилтийн хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор  330 сумын ОНХС-нд нийт 2,5 тэрбум төгрөгийн "ерөнхий дэмжлэг"-ийг "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн хүрээнд олголоо. Ийнхүү санхүүгийн "дэмжлэг" болон "урамшуулал"-ыг сумдад олгосноор иргэдийн саналаар ОНХС-ийн санхүүжилтээр бий болж буй хөрөнгө оруулалтын тоо, хэмжээ, чанар, үр ашиг нэмэгдэж байна.

     Төслөөс 2016 онд хийсэн ЖГҮ-ий үр дүнд 2017 оноос эхлэн "гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал"-ыг олгосон ба 2017 онд болзол хангасан 154 суманд 7,2 тэрбум, 2018 онд 165 сум 0,9 тэрбум, 2019 онд 222 сум 4,6 тэрбум, 2020 онд 248 сум 6,5 тэрбум төгрөгийн "урамшуулал" олгосон. 

      Мөн төслийн зүгээс төсөв санхүүгийн хүндрэлтэй нөхцөл байдлын улмаар ОНХС-ийн санхүүжилтийн хэмжээ буурч байсантай холбоотойгоор "гүйцэтгэлд суурилсан урамшуулал"-аас гадна "санхүүгийн ерөнхий дэмжлэг"-ийг 2018 оноос бүх 330 суманд олгож ирсэн бөгөөд 2018 онд 16,3 тэрбум, 2019 онд 10,9 тэрбум, 2020 онд 3,5 тэрбум, 2021 онд 2,5 тэрбум төгрөг олгосон юм. 

     ЖГҮ нь ОНХС-ийн “олон нийтийн оролцоо”, “төлөвлөлт”, “ил тод байдал”, “хэрэгжилт”, “хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ”, “өмчлөл” гэсэн 6 бүлгийн нийт 34 үзүүлэлтээр дүгнэдэг үнэлгээ ба энэхүү үнэлгээг хийсэн анхны жил буюу 2016 онд 330 сумын дундаж оноо 31,62% байв. Дээрх үр дүнд дүн шинжилгээ хийсний үндсэн дээр "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс оноо бага авсан бүлэг үзүүлэлтүүдийг нэмэгдүүлэх, цаашлаад бүх бүлэг үзүүлэлтүүдийг жигд сайжруулах тал дээр анхаарч, орон нутгийн ажилтнуудын чадавхыг бэхжүүлэх сургалтууд, иргэдийг мэдээллээр хангах зорилготой олон нийтэд хандсан мэдээлэл сурталчилгааны материал, нэвтрүүлгүүд бэлтгэн түгээх, сумын түвшинд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд орон нутгийн Засаг захиргаатай хамтран дэд төслүүдийг зохион байгуулах, хууль тогтоомж, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хувьд боловсронгуй болгох зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг.

     Эдгээр олон талт үйл ажиллагаануудын үр дүнд ЖГҮ-ий сумдын дундаж оноо 2017 онд 37.19%, 2018 онд 50.32%, 2019 онд 59.47% болж өссөн амжилттай байв. Харин 2020 оны хувьд "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслийн зүгээс ЖГҮ-ий сумдын дундаж оноог 60%-д хүргэх зорилго тавьсан ба энэхүү зорилго биелж 2020 оны үнэлгээгээр сумдын дундаж оноо 60.13%-д хүрсэн.

    Үнэлгээ хийсэн эхний жилүүдэд сумдын ОНХС-ийн "олон нийтийн оролцоо", "ил тод байдал", "хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ" гэсэн гурван бүлэг үзүүлэлт хамгийн тааруу оноог авдаг байсан бол төсөл болон орон нутгийн хамтын ажиллагааны үр дүнд сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагааны бүх үзүүлэлтүүд жил ирэх тусам сайжран, бүлэг үзүүлэлтүүдийн оноо авах байдал жигдэрч байгааг онцлууштай.

     Өмнөх дөрвөн жилд сумдад олгох “урамшуулал”-ын хэмжээг тооцохдоо болзол хангасан сумдын ОНХС-ийн тухайн жилийн санхүүжилтийн 25%-тай тэнцэх хэмжээний “урамшуулал”-ыг бодож олгодог байсан бол 2020 оны үнэлгээний хувьд 80%-аас дээш үнэлүүлсэн сумдад 2020 оны ОНХС-ийн санхүүжилтийнх нь хэмжээний 50%, 60-79% авсан сумдад 40%, 54-59% авсан сумдад 25%-тай тэнцэх хэмжээний “урамшуулал”-ыг 2021 онд олгохоор тооцсоноороо онцлог байлаа. 

     Өөрөөр хэлбэл ОНХС-ийн үйл ажиллагаагаа хууль, журмын дагуу зөв удирдан зохион байгуулж, иргэдийнхээ оролцоог нэмэгдүүлж өндөр оноо авсан сумдад олгох “урамшуулал”-ын хэмжээг нь нэмэгдүүлсэн юм. Ийнхүү нийт 330 сумыг үнэлүүлсэн онооны дарааллаар жагсаан 2,3 сая ам.доллар буюу 6,5 тэрбум төгрөгийг хуваарилахад 2021 онд нийт сумдын 68%-д буюу 225 суманд “урамшуулал” олголоо. /Хүснэгт 1/

  ОНХС-ийн 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ий үр дүнгээр "урамшуулал" авах сумдын жагсаалт /аймгаар/
             
Аймаг Сум ЖГҮ оноо 2020 оны ОНХС Урамшууллын хувь Урамшуулал
1 Архангай Хотонт 78%    58,511.79 40          23,404.72
2 Архангай Өгийнуур 75%    43,358.87 40          17,343.55
3 Архангай Өндөр-Улаан 74%    93,741.09 40          37,496.44
4 Архангай Цэнхэр 66%    63,144.44 40          25,257.77
5 Архангай Цахир 64%    62,567.82 40          25,027.13
6 Архангай Эрдэнэмандал 62%    95,557.06 40          38,222.83
7 Архангай Цэцэрлэг 59%    73,843.85 25          18,460.96
8 Архангай Хангай 56%    80,238.65 25          20,059.66
9 Архангай Чулуут 56%    73,250.51 25          18,312.63
Нийт дүн      223,585.68
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9
1 Баян-Өлгий Алтай 56%   110,929.48                 25          27,732.37
Нийт дүн        27,732.37
Урамшуулал авах сумдын тоо                 1
1 Баянхонгор Гурванбулаг 92%    54,119.16 50          27,059.58
2 Баянхонгор Өлзийт 85%    40,284.44 50          20,142.22
3 Баянхонгор Жаргалант 82%    55,485.87 50          27,742.93
4 Баянхонгор Заг 82%    40,336.29 50          20,168.15
5 Баянхонгор Баян-Овоо 79%    31,087.88 40          12,435.15
6 Баянхонгор Баянхонгор 76%   192,663.24 40          77,065.30
7 Баянхонгор Галуут 75%    58,254.94 40          23,301.98
8 Баянхонгор Жинст 70%    42,006.70 40          16,802.68
9 Баянхонгор Баянцагаан 69%    81,334.84 40          32,533.93
10 Баянхонгор Эрдэнэцогт 69%    46,418.49 40          18,567.40
11 Баянхонгор Бөмбөгөр 68%    46,742.07 40          18,696.83
12 Баянхонгор Баянлиг 68%   104,891.02 40          41,956.41
13 Баянхонгор Хүрээмарал 68%    44,937.03 40          17,974.81
14 Баянхонгор Бууцагаан 67%    75,201.94 40          30,080.78
15 Баянхонгор Баянбулаг 66%    44,541.72 40          17,816.69
16 Баянхонгор Баацагаан 63%    69,191.28 40          27,676.51
17 Баянхонгор Богд 54%    51,602.85 25          12,900.71
Нийт дүн      442,922.05
Урамшуулал авах сумдын тоо               17
1 Булган Гурванбулаг 68%    44,614.08 40          17,845.63
2 Булган Хангал 66%    49,980.27 40          19,992.11
3 Булган Баянагт 63%    47,606.89 40          19,042.76
4 Булган Рашаант 61%    45,922.83 40          18,369.13
Нийт дүн        75,249.63
Урамшуулал авах сумдын тоо                 4
1 Говь-Алтай Тайшир 80%    26,510.80 50          13,255.40
2 Говь-Алтай Төгрөг 69%    46,654.94 40          18,661.97
3 Говь-Алтай Шарга 69%    37,917.96 40          15,167.18
4 Говь-Алтай Алтай 68%   103,019.57 40          41,207.83
5 Говь-Алтай Цогт 65%   107,060.37 40          42,824.15
6 Говь-Алтай Тонхил 64%    62,368.27 40          24,947.31
7 Говь-Алтай Жаргалан 61%    33,870.56 40          13,548.22
8 Говь-Алтай Дарви 57%    45,256.52 25          11,314.13
9 Говь-Алтай Хөхморьт 57%    63,031.55 25          15,757.89
10 Говь-Алтай Есөнбулаг 57%   155,172.51 25          38,793.13
11 Говь-Алтай Цээл 56%    51,429.15 25          12,857.29
Нийт дүн      248,334.49
Урамшуулал авах сумдын тоо               11
1 Говьсүмбэр Сүмбэр 78%   100,371.41 40          40,148.56
2 Говьсүмбэр Шивээговь 70%    73,716.62 40          29,486.65
3 Говьсүмбэр Баянтал 68%    28,198.27 40          11,279.31
Нийт дүн        80,914.52
Урамшуулал авах сумдын тоо                 3
1 Дархан-Уул Орхон 79%    95,485.66 40          38,194.27
2 Дархан-Уул Дархан 68%   308,155.26 40        123,262.10
3 Дархан-Уул Хонгор 66%   272,147.60 40        108,859.04
4 Дархан-Уул Шарын гол 54%   171,133.36 25          42,783.34
Нийт дүн      313,098.75
Урамшуулал авах сумдын тоо                 4
1 Дорноговь Дэлгэрэх 80%    39,785.68 50          19,892.84
2 Дорноговь Иххэт 71%    44,856.80 40          17,942.72
3 Дорноговь Даланжаргалан 66%    51,219.33 40          20,487.73
4 Дорноговь Өргөн 66%    47,037.99 40          18,815.19
5 Дорноговь Замын-Үүд 64%   303,747.53 40        121,499.01
6 Дорноговь Мандах 64%    63,900.46 40          25,560.18
7 Дорноговь Эрдэнэ 60%    57,328.80 40          22,931.52
8 Дорноговь Алтанширээ 57%    37,620.22 25            9,405.05
9 Дорноговь Хатанбулаг 54%   109,172.45 25          27,293.11
10 Дорноговь Айраг 54%    72,000.52 25          18,000.13
Нийт дүн      301,827.50
Урамшуулал авах сумдын тоо               10
1 Дорнод Чойбалсан 85%    64,326.50 50          32,163.25
2 Дорнод Гурванзагал 84%    42,167.34 50          21,083.67
3 Дорнод Чулуунхороот 75%    68,698.22 40          27,479.29
4 Дорнод Цагаан-Овоо 73%    79,500.29 40          31,800.12
5 Дорнод Сэргэлэн 72%    38,221.46 40          15,288.58
6 Дорнод Халхгол 70%   195,554.95 40          78,221.98
7 Дорнод Баянтүмэн 70%    46,987.12 40          18,794.85
8 Дорнод Матад 68%   124,862.75 40          49,945.10
9 Дорнод Булган 68%    44,702.43 40          17,880.97
10 Дорнод Хөлөнбуйр 67%    43,436.49 40          17,374.59
11 Дорнод Хэрлэн 65%   313,936.10 40        125,574.44
12 Дорнод Баян-Уул 64%   119,963.31 40          47,985.32
13 Дорнод Баяндун 63%    90,155.61 40          36,062.25
14 Дорнод Дашбалбар 58%    99,300.10 25          24,825.02
Нийт дүн      544,479.44
Урамшуулал авах сумдын тоо               14
1 Дундговь Адаацаг 78%    52,025.97 40          20,810.39
2 Дундговь Дэрэн 78%    35,363.45 40          14,145.38
3 Дундговь Луус 74%    28,927.31 40          11,570.92
4 Дундговь Хулд 72%    49,949.51 40          19,979.81
5 Дундговь Эрдэнэдалай 68%   108,864.88 40          43,545.95
6 Дундговь Баянжаргалан 66%    30,820.60 40          12,328.24
7 Дундговь Сайхан-Овоо 65%    60,046.66 40          24,018.67
8 Дундговь Дэлгэрцогт 65%    24,615.27 40            9,846.11
9 Дундговь Дэлгэрхангай 64%    56,152.92 40          22,461.17
10 Дундговь Сайнцагаан 63%   116,541.39 40          46,616.55
11 Дундговь Өлзийт 61%    81,252.62 40          32,501.05
12 Дундговь Гурвансайхан 61%    42,701.29 40          17,080.52
Нийт дүн      274,904.75
Урамшуулал авах сумдын тоо               12
1 Завхан Цагаанхайрхан 80%    22,851.07 50          11,425.53
2 Завхан Цагаанчулуут 79%    24,735.13 40            9,894.05
3 Завхан Баянхайрхан 75%    43,341.26 40          17,336.51
4 Завхан Асгат 74%    18,661.11 40            7,464.44
5 Завхан Отгон 70%    57,348.44 40          22,939.37
6 Завхан Дөрвөлжин 63%    59,864.97 40          23,945.99
7 Завхан Яруу 63%    40,044.08 40          16,017.63
8 Завхан Тосонцэнгэл 62%   148,287.75 40          59,315.10
9 Завхан Идэр 62%    40,790.40 40          16,316.16
10 Завхан Тэлмэн 62%    69,887.63 40          27,955.05
11 Завхан Тэс 58%    36,218.83 25            9,054.71
12 Завхан Сантмаргаз 57%    38,398.41 25            9,599.60
13 Завхан Баянтэс 56%    66,298.29 25          16,574.57
14 Завхан Цэцэн-Уул 56%    37,161.08 25            9,290.27
15 Завхан Их Уул 55%   113,373.54 25          28,343.39
16 Завхан Шилүүстэй 54%    33,011.46 25            8,252.87
Нийт дүн      293,725.25
Урамшуулал авах сумдын тоо               16
1 Орхон Жаргалант 59%   653,798.33 25%        163,449.58
Нийт дүн      163,449.58
Урамшуулал авах сумдын тоо                 1
1 Өвөрхангай Богд 92%   166,332.66 50          83,166.33
2 Өвөрхангай Хайрхандулаан 91%    64,036.64 50          32,018.32
3 Өвөрхангай Бат-Өлзий 90%   108,663.94 50          54,331.97
4 Өвөрхангай Есөнзүйл 85%    50,299.37 50          25,149.68
5 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 84%    52,876.89 50          26,438.44
6 Өвөрхангай Хужирт 84%    80,024.54 50          40,012.27
7 Өвөрхангай Гучин-Ус 84%    60,109.70 50          30,054.85
8 Өвөрхангай Нарийнтээл 83%    66,689.70 50          33,344.85
9 Өвөрхангай Хархорин 82%   176,892.14 50          88,446.07
10 Өвөрхангай Тарагт 81%    50,472.05 50          25,236.03
11 Өвөрхангай Сант 76%    58,671.10 4          23,468.44
12 Өвөрхангай Арвайхээр 76%   174,212.67 40          69,685.07
13 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 75%    71,142.66 40          28,457.06
14 Өвөрхангай Баянгол 73%    65,105.27 40          26,042.11
15 Өвөрхангай Төгрөг 73%    70,453.69 40          28,181.48
16 Өвөрхангай Бүрд 65%    56,944.50 40          22,777.80
17 Өвөрхангай Баян-Өндөр 65%    70,137.28 40          28,054.91
18 Өвөрхангай Өлзийт 64%    38,408.02 40          15,363.21
Нийт дүн      680,228.89
Урамшуулал авах сумдын тоо               18
1 Өмнөговь Сэврэй 77%    54,599.99 40          21,840.00
2 Өмнөговь Ханхонгор 66%    38,786.27 40          15,514.51
3 Өмнөговь Баяндалай 66%    47,587.74 40          19,035.10
4 Өмнөговь Номгон 64%    75,252.72 40          30,101.09
5 Өмнөговь Цогтцэций 63%   107,684.98 40          43,073.99
6 Өмнөговь Булган 57%    42,551.37 25          10,637.84
7 Өмнөговь Ноён 56%    48,723.78 25          12,180.95
8 Өмнөговь Манлай 55%    75,788.10 25          18,947.02
9 Өмнөговь Даланзадгад 54%   182,084.60 25          45,521.15
Нийт дүн      216,851.64
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9
1 Сүхбаатар Уулбаян 92%    45,921.80 50          22,960.90
2 Сүхбаатар Мөнххаан 84%    78,525.41 50          39,262.71
3 Сүхбаатар Баруун-Урт 84%   127,180.13 50          63,590.07
4 Сүхбаатар Асгат 81%    39,597.40 50          19,798.70
5 Сүхбаатар Онгон 67%    75,394.80 40          30,157.92
6 Сүхбаатар Түвшинширээ 66%    57,642.88 40          23,057.15
7 Сүхбаатар Түмэнцогт 64%    39,681.33 40          15,872.53
8 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 63%   170,864.21 40          68,345.68
9 Сүхбаатар Сүхбаатар 63%    70,939.22 40          28,375.69
10 Сүхбаатар Дарьганга 61%    60,810.53 40          24,324.21
Нийт дүн      335,745.56
Урамшуулал авах сумдын тоо               10
1 Сэлэнгэ Жавхлант 75%    26,146.42 40          10,458.57
2 Сэлэнгэ Орхон 75%    36,372.82 40          14,549.13
3 Сэлэнгэ Баянгол 71%    75,164.83 40          30,065.93
4 Сэлэнгэ Алтанбулаг 70%    48,636.34 40          19,454.54
5 Сэлэнгэ Орхонтуул 67%    73,373.68 40          29,349.47
6 Сэлэнгэ Сант 62%    36,035.60 40          14,414.24
7 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 58%    63,214.00 25          15,803.50
8 Сэлэнгэ Хушаат 57%    34,338.96 25            8,584.74
9 Сэлэнгэ Ерөө 57%   129,885.75 25          32,471.44
10 Сэлэнгэ Хүдэр 56%    51,209.57 25          12,802.39
11 Сэлэнгэ Мандал 55%   362,223.58 25          90,555.90
12 Сэлэнгэ Сайхан 54%   102,303.11 25          25,575.78
Нийт дүн      304,085.62
Урамшуулал авах сумдын тоо               12
1 Төв Баян 80%    29,060.68 50          14,530.34
2 Төв Мөнгөнморьт 78%    52,783.04 40          21,113.22
3 Төв Цээл 77%    37,147.36 40          14,858.94
4 Төв Жаргалант 75%    74,097.52 40          29,639.01
5 Төв Архуст 74%    14,533.90 40            5,813.56
6 Төв Заамар 73%    79,037.27 40          31,614.91
7 Төв Эрдэнэсант 72%    68,958.59 40          27,583.44
8 Төв Зуунмод 72%    82,398.20 40          32,959.28
9 Төв Өндөрширээт 72%    35,998.90 40          14,399.56
10 Төв Алтанбулаг 69%    46,833.31 40          18,733.32
11 Төв Баянчандмань 69%    36,688.57 40          14,675.43
12 Төв Эрдэнэ 68%    65,945.78 40          26,378.31
13 Төв Баян-Өнжүүл 68%    41,394.50 40          16,557.80
14 Төв Лүн 66%    37,477.20 40          14,990.88
15 Төв Дэлгэрхаан 65%    31,126.66 40          12,450.66
16 Төв Сэргэлэн 65%    28,620.10 40          11,448.04
17 Төв Баянжаргалан 63%    25,885.41 40          10,354.16
18 Төв Баянцогт 63%    23,738.87 40            9,495.55
19 Төв Баяндэлгэр 55%    21,861.80 25            5,465.45
Нийт дүн      333,061.86
Урамшуулал авах сумдын тоо               19
1 Увс Хяргас 67%    65,587.44 40          26,234.98
2 Увс Зүүнговь 65%    68,722.26 40          27,488.91
3 Увс Цагаанхайрхан 65%    68,311.62 40          27,324.65
4 Увс Тариалан 64%    60,550.73 40          24,220.29
5 Увс Түргэн 63%    34,860.89 40          13,944.36
6 Увс Зүүнхангай 62%    82,418.21 40          32,967.28
7 Увс Улаангом 61%   223,185.88 40          89,274.35
8 Увс Өндөрхангай 58%   108,621.18 25          27,155.30
9 Увс Давст 57%    66,494.11 25          16,623.53
Нийт дүн      285,233.64
Урамшуулал авах сумдын тоо                 9
1 Ховд Зэрэг 76%    56,914.30 40          22,765.72
2 Ховд Булган 62%   303,548.43 40        121,419.37
3 Ховд Буянт 57%    52,976.22 25          13,244.05
4 Ховд Дөргөн 57%    61,469.17 25          15,367.29
5 Ховд Дуут 56%    34,771.40 25            8,692.85
6 Ховд Манхан 55%    72,607.23 25          18,151.81
7 Ховд Жаргалант 55%   215,047.70 25          53,761.93
8 Ховд Чандмань 54%    78,029.65 25          19,507.41
Нийт дүн      272,910.43
Урамшуулал авах сумдын тоо                 8
1 Хөвсгөл Их-Уул 80%    56,824.76 50          28,412.38
2 Хөвсгөл Галт 79%    94,525.55 40          37,810.22
3 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 75%    58,519.68 40          23,407.87
4 Хөвсгөл Улаан-Уул 74%   117,655.80 40          47,062.32
5 Хөвсгөл Цагаан-Уул 73%   102,760.32 40          41,104.13
6 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 72%    51,791.58 40          20,716.63
7 Хөвсгөл Тосонцэнгэл 72%    50,037.10 40          20,014.84
8 Хөвсгөл Жаргалант 71%    89,359.90 40          35,743.96
9 Хөвсгөл Тариалан 71%   100,797.77 40          40,319.11
10 Хөвсгөл Мөрөн 65%   234,465.71 40          93,786.29
11 Хөвсгөл Төмөрбулаг 65%    54,782.98 40          21,913.19
12 Хөвсгөл Арбулаг 64%    56,952.61 40          22,781.04
13 Хөвсгөл Цэцэрлэг 64%   112,512.13 40          45,004.85
14 Хөвсгөл Ханх 64%    83,307.30 40          33,322.92
15 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 63%    63,213.45 40          25,285.38
16 Хөвсгөл Рашаант 62%    59,800.91 40          23,920.36
17 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 62%    76,946.78 40          30,778.71
18 Хөвсгөл Түнэл 60%    54,509.60 40          21,803.84
19 Хөвсгөл Цагааннуур 59%    66,686.70 25          16,671.67
20 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 57%    83,847.66 25          20,961.92
Нийт дүн      650,821.64
Урамшуулал авах сумдын тоо               20
1 Хэнтий Дархан 90%    40,378.18 50          20,189.09
2 Хэнтий Дадал 89%    69,947.96 50          34,973.98
3 Хэнтий Батширээт 81%    60,757.86 50          30,378.93
4 Хэнтий Цэнхэрмандал 81%    36,108.68 50          18,054.34
5 Хэнтий Галшар 81%    52,280.86 50          26,140.43
6 Хэнтий Жаргалтхаан 80%    32,558.68 50          16,279.34
7 Хэнтий Биндэр 80%    75,227.11 50          37,613.56
8 Хэнтий Мөрөн 78%    21,937.86 40            8,775.14
9 Хэнтий Дэлгэрхаан 76%    43,481.42 40          17,392.57
10 Хэнтий Баянмөнх 76%    26,806.81 40          10,722.72
11 Хэнтий Норовлин 74%    56,295.54 40          22,518.22
12 Хэнтий Хэрлэн 74%   146,219.01 40          58,487.60
13 Хэнтий Өмнөдэлгэр 73%   104,352.91 40          41,741.16
14 Хэнтий Батноров 72%    75,528.60 40          30,211.44
15 Хэнтий Баян-Овоо 67%    33,783.50 40          13,513.40
16 Хэнтий Баянхутаг 60%    40,109.84 25          16,043.94
17 Хэнтий Бор-Өндөр 57%   123,857.38 25          30,964.35
18 Хэнтий Баян-Адрага 54%    43,125.93 25          10,781.48
Нийт дүн      444,781.69
Урамшуулал авах сумдын тоо 18
Нийт дүн   6,513,944.99
Урамшуулал авах сумдын тоо                  225

2016, 2017 оны ЖГҮ-ээр Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сум 76%-аар улсын хэмжээнд хамгийн өндөр оноо авч байсан бол 2018 онд Өвөрхангай аймгийн Бат-Өлзий сум 83%-аар, 2019 онд Өвөрхангай аймгийн Тарагт сум 91%-аар, 2020 оны үнэлгээгээр Баянхонгор аймгийн Гурванбулаг сум 92%-аар хамгийн өндөр оноо авч, нэгдүгээрт жагсав. /Хүснэгт 2/

  ОНХС-ийн 2020 оны "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ий үр дүнгээр "урамшуулал" авах сумдын жагсаалт      /оноогоор/  
             
Аймаг Сум ЖГҮ оноо 2020 оны ОНХС Урамшууллын хувь Урамшуулал
1 Баянхонгор Гурванбулаг 92%           54,119.16 50%                  27,059.58
2 Өвөрхангай Богд 92%         166,332.66 50%                  83,166.33
3 Сүхбаатар Уулбаян 92%           45,921.80 50%                  22,960.90
4 Өвөрхангай Хайрхандулаан 91%           64,036.64 50%                  32,018.32
5 Хэнтий Дархан 90%           40,378.18 50%                  20,189.09
6 Өвөрхангай Бат-Өлзий 90%         108,663.94 50%                  54,331.97
7 Хэнтий Дадал 89%           69,947.96 50%                  34,973.98
8 Баянхонгор Өлзийт 85%           40,284.44 50%                  20,142.22
9 Дорнод Чойбалсан 85%           64,326.50 50%                  32,163.25
10 Өвөрхангай Есөнзүйл 85%           50,299.37 50%                  25,149.68
11 Сүхбаатар Мөнххаан 84%           78,525.41 50%                  39,262.71
12 Сүхбаатар Баруун-Урт 84%         127,180.13 50%                  63,590.07
13 Өвөрхангай Зүүнбаян-Улаан 84%           52,876.89 50%                  26,438.44
14 Өвөрхангай Хужирт 84%           80,024.54 50%                  40,012.27
15 Дорнод Гурванзагал 84%           42,167.34 50%                  21,083.67
16 Өвөрхангай Гучин-Ус 84%           60,109.70 50%                  30,054.85
17 Өвөрхангай Нарийнтээл 83%           66,689.70 50%                  33,344.85
18 Баянхонгор Жаргалант 82%           55,485.87 50%                  27,742.93
19 Баянхонгор Заг 82%           40,336.29 50%                  20,168.15
20 Өвөрхангай Хархорин 82%         176,892.14 50%                  88,446.07
21 Хэнтий Батширээт 81%           60,757.86 50%                  30,378.93
22 Өвөрхангай Тарагт 81%           50,472.05 50%                  25,236.03
23 Хэнтий Цэнхэрмандал 81%           36,108.68 50%                  18,054.34
24 Хэнтий Галшар 81%           52,280.86 50%                  26,140.43
25 Сүхбаатар Асгат 81%           39,597.40 50%                  19,798.70
26 Говь-Алтай Тайшир 80%           26,510.80 50%                  13,255.40
27 Хөвсгөл Их-Уул 80%           56,824.76 50%                  28,412.38
28 Дорноговь Дэлгэрэх 80%           39,785.68 50%                  19,892.84
29 Хэнтий Жаргалтхаан 80%           32,558.68 50%                  16,279.34
30 Төв Баян 80%           29,060.68 50%                  14,530.34
31 Завхан Цагаанхайрхан 80%           22,851.07 50%                  11,425.53
32 Хэнтий Биндэр 80%           75,227.11 50%                  37,613.56
33 Дархан-Уул Орхон 79%           95,485.66 40%                  38,194.27
34 Баянхонгор Баян-Овоо 79%           31,087.88 40%                  12,435.15
35 Хөвсгөл Галт 79%           94,525.55 40%                  37,810.22
36 Завхан Цагаанчулуут 79%           24,735.13 40%                    9,894.05
37 Дундговь Адаацаг 78%           52,025.97 40%                  20,810.39
38 Төв Мөнгөнморьт 78%           52,783.04 40%                  21,113.22
39 Хэнтий Мөрөн 78%           21,937.86 40%                    8,775.14
40 Говьсүмбэр Сүмбэр 78%         100,371.41 40%                  40,148.56
41 Дундговь Дэрэн 78%           35,363.45 40%                  14,145.38
42 Архангай Хотонт 78%           58,511.79 40%                  23,404.72
43 Өмнөговь Сэврэй 77%           54,599.99 40%                  21,840.00
44 Төв Цээл 77%           37,147.36 40%                  14,858.94
45 Өвөрхангай Сант 76%           58,671.10 40%                  23,468.44
46 Хэнтий Дэлгэрхаан 76%           43,481.42 40%                  17,392.57
47 Өвөрхангай Арвайхээр 76%         174,212.67 40%                  69,685.07
48 Баянхонгор Баянхонгор 76%         192,663.24 40%                  77,065.30
49 Ховд Зэрэг 76%           56,914.30 40%                  22,765.72
50 Хэнтий Баянмөнх 76%           26,806.81 40%                  10,722.72
51 Төв Жаргалант 75%           74,097.52 40%                  29,639.01
52 Баянхонгор Галуут 75%           58,254.94 40%                  23,301.98
53 Завхан Баянхайрхан 75%           43,341.26 40%                  17,336.51
54 Сэлэнгэ Жавхлант 75%           26,146.42 40%                  10,458.57
55 Дорнод Чулуунхороот 75%           68,698.22 40%                  27,479.29
56 Сэлэнгэ Орхон 75%           36,372.82 40%                  14,549.13
57 Хөвсгөл Бүрэнтогтох 75%           58,519.68 40%                  23,407.87
58 Өвөрхангай Баруунбаян-Улаан 75%           71,142.66 40%                  28,457.06
59 Архангай Өгийнуур 75%           43,358.87 40%                  17,343.55
60 Төв Архуст 74%           14,533.90 40%                    5,813.56
61 Хэнтий Норовлин 74%           56,295.54 40%                  22,518.22
62 Хөвсгөл Улаан-Уул 74%         117,655.80 40%                  47,062.32
63 Дундговь Луус 74%           28,927.31 40%                  11,570.92
64 Архангай Өндөр-Улаан 74%           93,741.09 40%                  37,496.44
65 Завхан Асгат 74%           18,661.11 40%                    7,464.44
66 Хэнтий Хэрлэн 74%         146,219.01 40%                  58,487.60
67 Дорнод Цагаан-Овоо 73%           79,500.29 40%                  31,800.12
68 Өвөрхангай Баянгол 73%           65,105.27 40%                  26,042.11
69 Өвөрхангай Төгрөг 73%           70,453.69 40%                  28,181.48
70 Төв Заамар 73%           79,037.27 40%                  31,614.91
71 Хэнтий Өмнөдэлгэр 73%         104,352.91 40%                  41,741.16
72 Хөвсгөл Цагаан-Уул 73%         102,760.32 40%                  41,104.13
73 Төв Эрдэнэсант 72%           68,958.59 40%                  27,583.44
74 Хөвсгөл Шинэ-Идэр 72%           51,791.58 40%                  20,716.63
75 Дорнод Сэргэлэн 72%           38,221.46 40%                  15,288.58
76 Хөвсгөл Тосонцэнгэл 72%           50,037.10 40%                  20,014.84
77 Дундговь Хулд 72%           49,949.51 40%                  19,979.81
78 Төв Зуунмод 72%           82,398.20 40%                  32,959.28
79 Хэнтий Батноров 72%           75,528.60 40%                  30,211.44
80 Төв Өндөрширээт 72%           35,998.90 40%                  14,399.56
81 Хөвсгөл Жаргалант 71%           89,359.90 40%                  35,743.96
82 Хөвсгөл Тариалан 71%         100,797.77 40%                  40,319.11
83 Сэлэнгэ Баянгол 71%           75,164.83 40%                  30,065.93
84 Дорноговь Иххэт 71%           44,856.80 40%                  17,942.72
85 Дорнод Халхгол 70%         195,554.95 40%                  78,221.98
86 Дорнод Баянтүмэн 70%           46,987.12 40%                  18,794.85
87 Говьсүмбэр Шивээговь 70%           73,716.62 40%                  29,486.65
88 Сэлэнгэ Алтанбулаг 70%           48,636.34 40%                  19,454.54
89 Баянхонгор Жинст 70%           42,006.70 40%                  16,802.68
90 Завхан Отгон 70%           57,348.44 40%                  22,939.37
91 Төв Алтанбулаг 69%           46,833.31 40%                  18,733.32
92 Баянхонгор Баянцагаан 69%           81,334.84 40%                  32,533.93
93 Говь-Алтай Төгрөг 69%           46,654.94 40%                  18,661.97
94 Говь-Алтай Шарга 69%           37,917.96 40%                  15,167.18
95 Төв Баянчандмань 69%           36,688.57 40%                  14,675.43
96 Баянхонгор Эрдэнэцогт 69%           46,418.49 40%                  18,567.40
97 Булган Гурванбулаг 68%           44,614.08 40%                  17,845.63
98 Төв Эрдэнэ 68%           65,945.78 40%                  26,378.31
99 Дундговь Эрдэнэдалай 68%         108,864.88 40%                  43,545.95
100 Дархан-Уул Дархан 68%         308,155.26 40%                123,262.10
101 Баянхонгор Бөмбөгөр 68%           46,742.07 40%                  18,696.83
102 Баянхонгор Баянлиг 68%         104,891.02 40%                  41,956.41
103 Төв Баян-Өнжүүл 68%           41,394.50 40%                  16,557.80
104 Баянхонгор Хүрээмарал 68%           44,937.03 40%                  17,974.81
105 Дорнод Матад 68%         124,862.75 40%                  49,945.10
106 Говьсүмбэр Баянтал 68%           28,198.27 40%                  11,279.31
107 Дорнод Булган 68%           44,702.43 40%                  17,880.97
108 Говь-Алтай Алтай 68%         103,019.57 40%                  41,207.83
109 Сэлэнгэ Орхонтуул 67%           73,373.68 40%                  29,349.47
110 Баянхонгор Бууцагаан 67%           75,201.94 40%                  30,080.78
111 Дорнод Хөлөнбуйр 67%           43,436.49 40%                  17,374.59
112 Хэнтий Баян-Овоо 67%           33,783.50 40%                  13,513.40
113 Увс Хяргас 67%           65,587.44 40%                  26,234.98
114 Сүхбаатар Онгон 67%           75,394.80 40%                  30,157.92
115 Дорноговь Даланжаргалан 66%           51,219.33 40%                  20,487.73
116 Дархан-Уул Хонгор 66%         272,147.60 40%                108,859.04
117 Өмнөговь Ханхонгор 66%           38,786.27 40%                  15,514.51
118 Баянхонгор Баянбулаг 66%           44,541.72 40%                  17,816.69
119 Архангай Цэнхэр 66%           63,144.44 40%                  25,257.77
120 Өмнөговь Баяндалай 66%           47,587.74 40%                  19,035.10
121 Төв Лүн 66%           37,477.20 40%                  14,990.88
122 Дундговь Баянжаргалан 66%           30,820.60 40%                  12,328.24
123 Дорноговь Өргөн 66%           47,037.99 40%                  18,815.19
124 Сүхбаатар Түвшинширээ 66%           57,642.88 40%                  23,057.15
125 Булган Хангал 66%           49,980.27 40%                  19,992.11
126 Хөвсгөл Мөрөн 65%         234,465.71 40%                  93,786.29
127 Дундговь Сайхан-Овоо 65%           60,046.66 40%                  24,018.67
128 Төв Дэлгэрхаан 65%           31,126.66 40%                  12,450.66
129 Увс Зүүнговь 65%           68,722.26 40%                  27,488.91
130 Хөвсгөл Төмөрбулаг 65%           54,782.98 40%                  21,913.19
131 Өвөрхангай Бүрд 65%           56,944.50 40%                  22,777.80
132 Говь-Алтай Цогт 65%         107,060.37 40%                  42,824.15
133 Дорнод Хэрлэн 65%         313,936.10 40%                125,574.44
134 Төв Сэргэлэн 65%           28,620.10 40%                  11,448.04
135 Увс Цагаанхайрхан 65%           68,311.62 40%                  27,324.65
136 Өвөрхангай Баян-Өндөр 65%           70,137.28 40%                  28,054.91
137 Дундговь Дэлгэрцогт 65%           24,615.27 40%                    9,846.11
138 Дундговь Дэлгэрхангай 64%           56,152.92 40%                  22,461.17
139 Өмнөговь Номгон 64%           75,252.72 40%                  30,101.09
140 Архангай Цахир 64%           62,567.82 40%                  25,027.13
141 Өвөрхангай Өлзийт 64%           38,408.02 40%                  15,363.21
142 Увс Тариалан 64%           60,550.73 40%                  24,220.29
143 Говь-Алтай Тонхил 64%           62,368.27 40%                  24,947.31
144 Сүхбаатар Түмэнцогт 64%           39,681.33 40%                  15,872.53
145 Хөвсгөл Арбулаг 64%           56,952.61 40%                  22,781.04
146 Дорноговь Замын-Үүд 64%         303,747.53 40%                121,499.01
147 Хөвсгөл Цэцэрлэг 64%         112,512.13 40%                  45,004.85
148 Хөвсгөл Ханх 64%           83,307.30 40%                  33,322.92
149 Дорнод Баян-Уул 64%         119,963.31 40%                  47,985.32
150 Дорноговь Мандах 64%           63,900.46 40%                  25,560.18
151 Баянхонгор Баацагаан 63%           69,191.28 40%                  27,676.51
152 Хөвсгөл Чандмань-Өндөр 63%           63,213.45 40%                  25,285.38
153 Төв Баянжаргалан 63%           25,885.41 40%                  10,354.16
154 Дундговь Сайнцагаан 63%         116,541.39 40%                  46,616.55
155 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан 63%         170,864.21 40%                  68,345.68
156 Сүхбаатар Сүхбаатар 63%           70,939.22 40%                  28,375.69
157 Булган Баянагт 63%           47,606.89 40%                  19,042.76
158 Завхан Дөрвөлжин 63%           59,864.97 40%                  23,945.99
159 Увс Түргэн 63%           34,860.89 40%                  13,944.36
160 Өмнөговь Цогтцэций 63%         107,684.98 40%                  43,073.99
161 Төв Баянцогт 63%           23,738.87 40%                    9,495.55
162 Завхан Яруу 63%           40,044.08 40%                  16,017.63
163 Дорнод Баяндун 63%           90,155.61 40%                  36,062.25
164 Завхан Тосонцэнгэл 62%         148,287.75 40%                  59,315.10
165 Завхан Идэр 62%           40,790.40 40%                  16,316.16
166 Ховд Булган 62%         303,548.43 40%                121,419.37
167 Хөвсгөл Рашаант 62%           59,800.91 40%                  23,920.36
168 Сэлэнгэ Сант 62%           36,035.60 40%                  14,414.24
169 Увс Зүүнхангай 62%           82,418.21 40%                  32,967.28
170 Хөвсгөл Эрдэнэбулган 62%           76,946.78 40%                  30,778.71
171 Архангай Эрдэнэмандал 62%           95,557.06 40%                  38,222.83
172 Завхан Тэлмэн 62%           69,887.63 40%                  27,955.05
173 Сүхбаатар Дарьганга 61%           60,810.53 40%                  24,324.21
174 Говь-Алтай Жаргалан 61%           33,870.56 40%                  13,548.22
175 Булган Рашаант 61%           45,922.83 40%                  18,369.13
176 Увс Улаангом 61%         223,185.88 40%                  89,274.35
177 Дундговь Өлзийт 61%           81,252.62 40%                  32,501.05
178 Дундговь Гурвансайхан 61%           42,701.29 40%                  17,080.52
179 Хөвсгөл Түнэл 60%           54,509.60 40%                  21,803.84
180 Хэнтий Баянхутаг 60%           40,109.84 40%                  16,043.94
181 Дорноговь Эрдэнэ 60%           57,328.80 40%                  22,931.52
182 Орхон Жаргалант 59%         653,798.33 25%                163,449.58
183 Хөвсгөл Цагааннуур 59%           66,686.70 25%                  16,671.67
184 Архангай Цэцэрлэг 59%           73,843.85 25%                  18,460.96
185 Увс Өндөрхангай 58%         108,621.18 25%                  27,155.30
186 Сэлэнгэ Баруунбүрэн 58%           63,214.00 25%                  15,803.50
187 Дорнод Дашбалбар 58%           99,300.10 25%                  24,825.02
188 Завхан Тэс 58%           36,218.83 25%                    9,054.71
189 Увс Давст 57%           66,494.11 25%                  16,623.53
190 Дорноговь Алтанширээ 57%           37,620.22 25%                    9,405.05
191 Говь-Алтай Дарви 57%           45,256.52 25%                  11,314.13
192 Говь-Алтай Хөхморьт 57%           63,031.55 25%                  15,757.89
193 Сэлэнгэ Хушаат 57%           34,338.96 25%                    8,584.74
194 Ховд Буянт 57%           52,976.22 25%                  13,244.05
195 Өмнөговь Булган 57%           42,551.37 25%                  10,637.84
196 Хөвсгөл Алаг-Эрдэнэ 57%           83,847.66 25%                  20,961.92
197 Завхан Сантмаргаз 57%           38,398.41 25%                    9,599.60
198 Говь-Алтай Есөнбулаг 57%         155,172.51 25%                  38,793.13
199 Сэлэнгэ Ерөө 57%         129,885.75 25%                  32,471.44
200 Ховд Дөргөн 57%           61,469.17 25%                  15,367.29
201 Хэнтий Бор-Өндөр 57%         123,857.38 25%                  30,964.35
202 Сэлэнгэ Хүдэр 56%           51,209.57 25%                  12,802.39
203 Говь-Алтай Цээл 56%           51,429.15 25%                  12,857.29
204 Ховд Дуут 56%           34,771.40 25%                    8,692.85
205 Баян-Өлгий Алтай 56%         110,929.48 25%                  27,732.37
206 Завхан Баянтэс 56%           66,298.29 25%                  16,574.57
207 Архангай Хангай 56%           80,238.65 25%                  20,059.66
208 Өмнөговь Ноён 56%           48,723.78 25%                  12,180.95
209 Завхан Цэцэн-Уул 56%           37,161.08 25%                    9,290.27
210 Архангай Чулуут 56%           73,250.51 25%                  18,312.63
211 Ховд Манхан 55%           72,607.23 25%                  18,151.81
212 Сэлэнгэ Мандал 55%         362,223.58 25%                  90,555.90
213 Төв Баяндэлгэр 55%           21,861.80 25%                    5,465.45
214 Өмнөговь Манлай 55%           75,788.10 25%                  18,947.02
215 Ховд Жаргалант 55%         215,047.70 25%                  53,761.93
216 Завхан Их Уул 55%         113,373.54 25%                  28,343.39
217 Өмнөговь Даланзадгад 54%         182,084.60 25%                  45,521.15
218 Сэлэнгэ Сайхан 54%         102,303.11 25%                  25,575.78
219 Завхан Шилүүстэй 54%           33,011.46 25%                    8,252.87
220 Ховд Чандмань 54%           78,029.65 25%                  19,507.41
221 Хэнтий Баян-Адрага 54%           43,125.93 25%                  10,781.48
222 Дорноговь Хатанбулаг 54%         109,172.45 25%                  27,293.11
223 Дорноговь Айраг 54%           72,000.52 25%                  18,000.13
224 Баянхонгор Богд 54%           51,602.85 25%                  12,900.71
225 Дархан-Уул Шарын гол 54%         171,133.36 25%                  42,783.34
226 Говь-Алтай Баян-Уул 53%      
227 Увс Малчин 53%      
228 Баянхонгор Шинэжист 53%      
229 Ховд Мянгад 53%      
230 Дундговь Өндөршил 53%      
231 Төв Бүрэн 53%      
232 Архангай Хашаат 52%      
233 Баян-Өлгий Дэлүүн 52%      
234 Сүхбаатар Халзан 52%      
235 Баян-Өлгий Сагсай 52%      
236 Архангай Эрдэнэбулган 52%      
237 Төв Аргалант 52%      
238 Архангай Батцэнгэл 52%      
239 Өмнөговь Баян-Овоо 51%      
240 Завхан Нөмрөг 51%      
241 Сэлэнгэ Сүхбаатар 51%      
242 Завхан Сонгино 51%      
243 Өмнөговь Гурвантэс 51%      
244 Өмнөговь Мандал-Овоо 51%      
245 Дорноговь Сайхандулаан 51%      
246 Ховд Эрдэнэбүрэн 50%      
247 Архангай Булган 50%      
248 Төв Баянцагаан 50%      
249 Дорноговь Хөвсгөл 50%      
250 Булган Сайхан 50%      
251 Сэлэнгэ Цагааннуур 50%      
252 Төв Батсүмбэр 50%      
253 Ховд Ховд 49%      
254 Хөвсгөл Баянзүрх 49%      
255 Баян-Өлгий Булган 49%      
256 Сүхбаатар Баяндэлгэр 49%      
257 Увс Завхан 48%      
258 Булган Бугат 48%      
259 Булган Сэлэнгэ 48%      
260 Булган Могод 48%      
261 Говь-Алтай Эрдэнэ 48%      
262 Говь-Алтай Дэлгэр 48%      
263 Сүхбаатар Наран 48%      
264 Завхан Эрдэнэхайрхан 47%      
265 Говь-Алтай Чандмань 47%      
266 Булган Хутаг-Өндөр 47%      
267 Завхан Завханмандал 47%      
268 Төв Баянхангай 47%      
269 Архангай Ихтамир 47%      
270 Ховд Мөст 47%      
271 Баян-Өлгий Толбо 46%      
272 Булган Хишиг-Өндөр 46%      
273 Булган Булган 46%      
274 Өмнөговь Хүрмэн 46%      
275 Хөвсгөл Цагаан-Үүр 46%      
276 Баян-Өлгий Улаанхус 46%      
277 Архангай Төвшрүүлэх 46%      
278 Хөвсгөл Рэнчинлхүмбэ 46%      
279 Дундговь Говь-Угтаал 45%      
280 Увс Сагил 45%      
281 Увс Ховд 45%      
282 Төв Борнуур 45%      
283 Өмнөговь Ханбогд 45%      
284 Орхон Баян-Өндөр 45%      
285 Увс Бөхмөрөн 45%      
286 Увс Наранбулаг 45%      
287 Баянхонгор Баянговь 45%      
288 Говь-Алтай Бигэр 44%      
289 Дундговь Цагаандэлгэр 44%      
290 Увс Өмнөговь 44%      
291 Архангай Тариат 42%      
292 Ховд Алтай 42%      
293 Сэлэнгэ Зүүнбүрэн 42%      
294 Өмнөговь Цогт-Овоо 42%      
295 Ховд Цэцэг 41%      
296 Баянхонгор Баян-Өндөр 41%      
297 Дорноговь Сайншанд 41%      
298 Увс Баруунтүрүүн 40%      
299 Төв Угтаалцайдам 40%      
300 Ховд Мөнххайрхан 40%      
301 Өвөрхангай Уянга 40%      
302 Дорноговь Улаанбадрах 40%      
303 Архангай Хайрхан 39%      
304 Баян-Өлгий Цэнгэл 38%      
305 Булган Дашинчилэн 37%      
306 Булган Баяннуур 37%      
307 Говь-Алтай Халиун 37%      
308 Баян-Өлгий Бугат 36%      
309 Сэлэнгэ Түшиг 36%      
310 Завхан Алдархаан 35%      
311 Булган Орхон 35%      
312 Увс Тэс 35%      
313 Баян-Өлгий Өлгий 34%      
314 Сэлэнгэ Шаамар 33%      
315 Баян-Өлгий Буянт 33%      
316 Архангай Жаргалант 32%      
317 Завхан Улиастай 32%      
318 Булган Бүрэнхангай 28%      
319 Булган Тэшиг 27%      
320 Завхан Ургамал 27%      
321 Ховд Үенч 27%      
322 Говь-Алтай Бугат 24%      
323 Баян-Өлгий Баяннуур 24%      
324 Баян-Өлгий Алтанцөгц 24%      
325 Төв Сүмбэр 24%      
326 Завхан Түдэвтэй 23%      
327 Ховд Дарви 23%      
328 Увс Өлгий 21%      
329 Архангай Өлзийт 21%      
330 Баян-Өлгий Ногооннуур 19%      
НИЙТ           6,513,944.99

 

   Төсөв, санхүүгийн хүндрэлтэй байдлаас шалтгаалан ОНХС-ийн санхүүжилтийн хэмжээ буурч, тэр хэмжээгээрээ орон нутагт хийгдэх хөрөнгө оруулалт багасаж байсантай холбогдуулан "Тогтвотой амьжиргаа-3" төслийн зүгээс 2018 оноос эхлэн нийт 330 сумын ОНХС-д “ерөнхий дэмжлэг” олгож эхэлснийг дээр дурдсан. 2018-2020 оны хугацаанд нийт 30,7 тэрбум төгрөгийн “ерөнхий дэмжлэг”-ийг бүх 330 сумын ОНХС-д олгосон бол 2021 онд 2,5 тэрбум төгрөгийн “ерөнхий дэмжлэг” олголоо. Энэхүү дэмжлэгийг “Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сан болон Орон нутгийн хөгжлийн сангаас олгох орлогын шилжүүлэг тооцох аргачлал батлах тухай” Засгийн газрын 2018 оны 8 дугаар сарын 17-ы өдрийн 230 дугаар тогтоолоор баталсан аргачлалын дагуу тооцож "2021 оны Монгол Улсын төсвийн тухай" хуулийн төсөлд тусгаад байна.  /Хүснэгт 3/        

  "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс 2021 онд сумдын "Орон нутгийн хөгжлийн сан"-д олгох "ерөнхий дэмжлэг"
 
       
Д/д Аймаг, сум  Дэмжлэг   
Архангай                         136,274.6  
1 Батцэнгэл сум                             5,966.3  
2 Булган сум                             4,365.7  
3 Жаргалант сум                             9,093.2  
4 Ихтамир сум                             7,479.8  
5 Өгийнуур сум                             4,474.2  
6 Өлзийт сум                             5,205.3  
7 Өндөр-Улаан сум                             9,673.1  
8 Тариат сум                             8,877.3  
9 Төвшрүүлэх сум                             3,250.4  
10 Хайрхан сум                             6,954.1  
11 Хангай сум                             8,279.8  
12 Хашаат сум                             6,180.1  
13 Хотонт сум                             6,037.8  
14 Цахир сум                             6,456.3  
15 Цэнхэр сум                             6,515.8  
16 Цэцэрлэг сум                             7,619.9  
17 Чулуут сум                             7,558.7  
18 Эрдэнэбулган сум                           12,426.4  
19 Эрдэнэмандал сум                             9,860.5  
Баян-Өлгий                          171,357.9  
1 Алтай сум                          10,122.9  
2 Алтанцөгц сум                            4,953.6  
3 Баяннуур сум                          10,230.7  
4 Бугат сум                            5,008.6  
5 Булган сум                          21,137.1  
6 Буянт сум                            5,649.2  
7 Дэлүүн сум                          20,607.1  
8 Өлгий сум                          23,807.5  
9 Ногооннуур сум                          18,049.5  
10 Сагсай сум                            8,301.8  
11 Толбо сум                            8,612.4  
12 Улаанхус сум                          15,615.0  
13 Цэнгэл сум                          19,262.4  
Баянхонгор                         137,129.5  
1 Баацагаан сум                            6,992.2  
2 Баянбулаг сум                            4,501.2  
3 Баянговь сум                            6,716.9  
4 Баянлиг сум                          10,599.9  
5 Баян-Овоо сум                            3,141.6  
6 Баян-Өндөр сум                          11,079.2  
7 Баянхонгор сум                          19,469.8  
8 Баянцагаан сум                            8,219.4  
9 Богд сум                            5,214.8  
10 Бөмбөгөр сум                            4,723.6  
11 Бууцагаан сум                            7,599.6  
12 Галуут сум                            5,887.0  
13 Гурванбулаг сум                            5,469.1  
14 Жаргалант сум                            5,607.2  
15 Жинст сум                            4,245.0  
16 Заг сум                            4,076.2  
17 Өлзийт сум                            4,071.0  
18 Хүрээмарал сум                            4,541.2  
19 Шинэжинст сум                          10,283.9  
20 Эрдэнэцогт сум                            4,690.9  
Булган                            84,697.9  
1 Баян-Агт сум                            5,282.3  
2 Баяннуур сум                            2,856.1  
3 Бугат сум                            3,281.0  
4 Булган сум                            6,943.1  
5 Бүрэгхангай сум                            4,319.7  
6 Гурванбулаг сум                            4,950.3  
7 Дашинчилэн сум                            4,678.9  
8 Могод сум                            4,382.4  
9 Орхон сум                            4,475.7  
10 Рашаант сум                            5,095.5  
11 Сайхан сум                            4,603.5  
12 Сэлэнгэ сум                            6,376.4  
13 Тэшиг сум                            9,606.1  
14 Хангал сум                            5,545.7  
15 Хишиг-Өндөр сум                            3,858.7  
16 Хутаг-Өндөр сум                            8,442.6  
Говь-Алтай                          111,233.9  
1 Алтай сум                            9,836.8  
2 Баян-Уул сум                            6,013.8  
3 Бигэр сум                            3,874.7  
4 Бугат сум                            6,524.0  
5 Дарви сум                            4,321.3  
6 Дэлгэр сум                            5,436.4  
7 Есөнбулаг сум                          14,816.6  
8 Жаргалан сум                            3,234.1  
9 Тайшир сум                            2,531.4  
10 Тонхил сум                            5,955.2  
11 Төгрөг сум                            4,454.8  
12 Халиун сум                            4,199.0  
13 Хөхморьт сум                            6,018.5  
14 Цогт сум                          10,222.6  
15 Цээл сум                            4,910.7  
16 Чандмань сум                            5,021.1  
17 Шарга сум                            3,620.6  
18 Эрдэнэ сум                          10,242.2  
Дорноговь                          107,135.2  
1 Айраг сум                            6,696.2  
2 Алтанширээ сум                            3,498.8  
3 Даланжаргалан сум                            4,763.5  
4 Дэлгэрэх сум                            3,700.2  
5 Замын-Үүд                           28,249.2  
6 Иххэт сум                            4,171.8  
7 Мандах сум                            5,942.9  
8 Өргөн сум                            4,374.6  
9 Сайншанд сум                          16,243.2  
10 Сайхандулаан сум                            4,260.8  
11 Улаанбадрах сум                            5,159.7  
12 Хатанбулаг сум                          10,153.3  
13 Хөвсгөл сум                            4,589.3  
14 Эрдэнэ сум                            5,331.7  
Дорнод                           133,611.2  
1 Баяндун сум                             8,780.9  
2 Баянтүмэн сум                             4,576.4  
3 Баян-Уул сум                          11,684.1  
4 Булган сум                            4,353.9  
5 Гурванзагал сум                            4,107.0  
6 Дашбалбар сум                            9,671.6  
7 Матад сум                          12,161.3  
8 Сэргэлэн сум                            3,722.7  
9 Халхгол сум                          19,046.6  
10 Хөлөнбуйр сум                            4,230.6  
11 Хэрлэн сум                          30,576.6  
12 Цагаан-Овоо сум                            7,743.1  
13 Чойбалсан сум                            6,265.2  
14 Чулуунхороот сум                            6,691.0  
Дундговь                            68,603.0  
1 Адаацаг сум                            4,514.7  
2 Баянжаргалан сум                            2,674.6  
3 Говь-Угтаал сум                            2,678.1  
4 Гурвансайхан сум                            3,705.5  
5 Дэлгэрхангай сум                            4,872.9  
6 Дэлгэрцогт сум                            2,136.1  
7 Дэрэн сум                            3,068.8  
8 Луус сум                            2,510.3  
9 Өлзийт сум                            7,051.0  
10 Өндөршил сум                             3,767.4  
11 Сайнцагаан сум                           10,113.3  
12 Сайхан-Овоо сум                             5,210.8  
13 Хулд сум                             4,334.5  
14 Цагаандэлгэр сум                             2,518.0  
15 Эрдэнэдалай сум                             9,447.1  
Завхан                           116,704.4  
1 Алдархаан сум                            5,226.7  
2 Асгат сум                            1,759.9  
3 Баянтэс сум                            6,285.9  
4 Баянхайрхан сум                            4,050.1  
5 Дөрвөлжин сум                            5,650.8  
6 Завханмандал сум                            2,906.6  
7 Идэр сум                            3,859.1  
8 Их-Уул сум                          10,671.5  
9 Нөмрөг сум                            3,597.8  
10 Отгон сум                            5,478.6  
11 Сантмаргаз сум                            3,577.2  
12 Сонгино сум                            3,482.5  
13 Тосонцэнгэл сум                          13,960.4  
14 Түдэвтэй сум                            3,638.3  
15 Тэс сум                            3,330.3  
16 Тэлмэн сум                            6,815.9  
17 Ургамал сум                            3,383.5  
18 Улиастай сум                          10,542.3  
19 Цагаанхайрхан сум                            2,157.8  
20 Цагаанчулуут сум                            2,292.9  
21 Цэцэн-Уул сум                            3,560.1  
22 Шилүүстэй сум                            3,143.4  
23 Эрдэнэхайрхан сум                            3,533.4  
24 Яруу сум                            3,799.3  
Өвөрхангай                          160,389.2  
1 Арвайхээр сум                          17,594.3  
2 Бат-Өлзий сум                          10,974.3  
3 Баянгол сум                             6,575.2  
4 Баян-Өндөр сум                             7,083.4  
5 Баруунбаян-Улаан сум                            7,184.9  
6 Богд сум                          16,798.5  
7 Бүрд сум                            5,751.0  
8 Гучин-Ус сум                            6,070.7  
9 Есөнзүйл сум                            5,079.9  
10 Зүүнбаян-Улаан сум                            5,340.2  
11 Нарийнтээл сум                            6,735.2  
12 Өлзийт сум                            3,879.0  
13 Сант сум                            5,925.4  
14 Тарагт сум                            5,097.3  
15 Төгрөг сум                            7,115.4  
16 Уянга сум                          10,770.3  
17 Хайрхандулаан сум                            6,467.3  
18 Хархорин сум                          17,864.9  
19 Хужирт сум                            8,081.9  
Өмнөговь                          113,441.0  
1 Баяндалай сум                            4,517.2  
2 Баян-Овоо сум                            4,743.0  
3 Булган сум                            4,039.2  
4 Гурвантэс сум                          16,833.3  
5 Даланзадгад сум                          17,284.2  
6 Мандал-Овоо сум                            3,541.4  
7 Манлай сум                            7,194.1  
8 Ноён сум                            4,625.1  
9 Номгон сум                            7,143.3  
10 Сэврэй сум                            5,182.9  
11 Ханбогд сум                          16,576.8  
12 Ханхонгор сум                            3,681.8  
13 Хүрмэн сум                            4,132.4  
14 Цогт-Овоо сум                            3,724.5  
15 Цогтцэций сум                          10,221.9  
Сүхбаатар                            94,983.9  
1 Асгат сум                            4,066.6  
2 Баруун-Урт сум                          13,061.2  
3 Баяндэлгэр сум                            9,301.3  
4 Дарьганга сум                            6,245.1  
5 Мөнххаан сум                            8,064.4  
6 Наран сум                            4,016.1  
7 Онгон сум                            7,742.9  
8 Сүхбаатар сум                            7,285.3  
9 Түвшинширээ сум                            5,919.8  
10 Түмэнцогт сум                            4,075.2  
11 Уулбаян сум                            4,716.1  
12 Халзан сум                            2,942.5  
13 Эрдэнэцагаан сум                          17,547.4  
Сэлэнгэ                          136,828.8  
1 Алтанбулаг сум                            5,025.9  
2 Баруунбүрэн сум                            6,532.3  
3 Баянгол сум                            7,767.2  
4 Ерөө сум                          13,421.8  
5 Жавхлант сум                            2,701.9  
6 Зүүнбүрэн сум                            3,013.1  
7 Мандал сум                          37,430.6  
8 Орхон сум                            3,758.6  
9 Орхонтуул сум                            7,582.1  
10 Сайхан сум                          10,571.6  
11 Сант сум                            3,723.8  
12 Сүхбаатар сум                          11,574.0  
13 Түшиг сум                            4,314.7  
14 Хушаат сум                            3,548.4  
15 Хүдэр сум                            5,291.8  
16 Цагааннуур сум                            7,693.2  
17 Шаамар сум                            2,877.9  
Төв                          121,349.3  
1 Алтанбулаг сум                            4,956.8  
2 Аргалант сум                            2,074.5  
3 Архуст сум                            1,538.2  
4 Батсүмбэр сум                            7,471.5  
5 Баян сум                            3,075.7  
6 Баяндэлгэр сум                            2,313.8  
7 Баянжаргалан сум                            2,739.7  
8 Баян-Өнжүүл сум                            4,381.1  
9 Баянхангай сум                            1,956.3  
10 Баянцагаан сум                            4,785.2  
11 Баянцогт сум                            2,512.5  
12 Баянчандмань сум                            3,883.1  
13 Борнуур сум                            5,502.4  
14 Бүрэн сум                            5,288.4  
15 Дэлгэрхаан сум                            3,294.4  
16 Жаргалант сум                            7,842.4  
17 Заамар сум                            8,365.2  
18 Зуунмод сум                            8,720.9  
19 Лүн сум                            3,966.5  
20 Мөнгөнморьт сум                            5,586.5  
21 Өндөрширээт сум                            3,810.1  
22 Сүмбэр сум                            2,248.5  
23 Сэргэлэн сум                            3,029.1  
24 Угтаалцайдам сум                            3,797.0  
25 Цээл сум                            3,931.6  
26 Эрдэнэ сум                            6,979.6  
27 Эрдэнэсант сум                            7,298.5  
Увс                          141,702.3  
1 Баруунтуруун сум                            6,830.6  
2 Бөхмөрөн сум                            6,086.0  
3 Давст сум                            6,331.9  
4 Завхан сум                            7,103.5  
5 Зүүнговь сум                            6,544.0  
6 Зүүнхангай сум                            7,848.2  
7 Малчин сум                            5,557.4  
8 Наранбулаг сум                            8,346.2  
9 Өлгий сум                            4,615.8  
10 Өмнөговь сум                            7,995.2  
11 Өндөрхангай сум                          10,343.4  
12 Сагил сум                            4,864.4  
13 Тариалан сум                            5,765.9  
14 Түргэн сум                            3,319.6  
15 Тэс сум                          10,158.4  
16 Улаангом                           21,252.7  
17 Ховд сум                            5,988.7  
18 Хяргас сум                            6,245.5  
19 Цагаанхайрхан сум                            6,504.9  
Ховд                           149,487.4  
1 Алтай сум                          13,975.1  
2 Булган сум                          28,851.1  
3 Буянт сум                            5,035.2  
4 Дарви сум                            7,844.4  
5 Дуут сум                            3,304.9  
6 Дөргөн сум                            5,842.4  
7 Зэрэг сум                            5,409.5  
8 Манхан сум                            6,901.0  
9 Мянгад сум                            5,063.9  
10 Мөст сум                            6,748.3  
11 Мөнххайрхан сум                            4,407.0  
12 Үенч сум                          12,814.8  
13 Ховд сум                            4,554.2  
14 Цэцэг сум                            7,037.0  
15 Чандмань сум                            7,416.4  
16 Эрдэнэбүрэн сум                            3,842.9  
17 Жаргалант сум                          20,439.4  
Хөвсгөл                          202,394.8  
1 Алаг-Эрдэнэ сум                            8,655.1  
2 Арбулаг сум                            5,878.9  
3 Баянзүрх сум                            7,377.4  
4 Бүрэнтогтох сум                            6,040.7  
5 Галт сум                            9,757.3  
6 Жаргалант сум                            9,224.1  
7 Их-Уул сум                            5,865.7  
8 Рашаант сум                            6,172.9  
9 Рэнчинлхүмбэ сум                          13,714.3  
10 Тариалан сум                          10,404.8  
11 Тосонцэнгэл сум                            5,165.0  
12 Төмөрбулаг сум                            5,654.9  
13 Түнэл сум                            5,626.7  
14 Улаан-Уул сум                          12,144.9  
15 Ханх сум                            8,599.3  
16 Цагаан-Уул сум                          10,607.4  
17 Цагааннуур сум                            6,883.7  
18 Цагаан-Үүр сум                            8,991.0  
19 Цэцэрлэг сум                          11,614.0  
20 Чандмань-Өндөр сум                            6,525.2  
21 Шинэ-Идэр сум                            5,346.1  
22 Эрдэнэбулган сум                            7,942.8  
23 Мөрөн сум                          24,202.6  
Хэнтий                           113,587.2  
1 Батноров сум                            7,923.4  
2 Батширээт сум                            6,373.8  
3 Баян-Адарга сум                            4,524.1  
4 Баянмөнх сум                            2,812.2  
5 Баян-Овоо сум                            3,544.1  
6 Баянхутаг сум                            4,207.7  
7 Биндэр сум                            7,891.7  
8 Бор-Өндөр сум                          12,993.3  
9 Галшар сум                            5,484.5  
10 Дадал сум                            7,337.9  
11 Дархан сум                            4,235.9  
12 Дэлгэрхаан сум                            4,561.4  
13 Жаргалтхаан сум                            3,415.6  
14 Мөрөн сум                            2,301.4  
15 Норовлин сум                            5,905.7  
16 Өмнөдэлгэр сум                          10,947.2  
17 Хэрлэн сум                          15,339.2  
18 Цэнхэрмандал сум                            3,788.0  
Дархан-Уул                          116,955.4  
1 Дархан сум                          39,793.3  
2 Орхон сум                          12,330.4  
3 Хонгор сум                          35,143.5  
4 Шарын гол сум                          29,688.2  
Орхон                          126,635.6  
1 Баян-Өндөр сум                          59,950.8  
2 Жаргалант сум                          66,684.8  
Говьсүмбэр                          20,758.5  
1 Баянтал сум                            2,893.7  
2 Сүмбэр сум                          10,300.1  
3 Шивээговь сум                            7,564.8  
НИЙТ                          2,565,261  

 

2021 оны 07 сарын 19

Түгээх