Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн 228 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг Сангийн сайдын 2021 оны 5 дугаар сарын 24-ий өдрийн 86 дугаар тоот тушаалын хавсралтаар хүчингүй болгож нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан журмыг мөрдөж эхэллээ. 

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл, Сангийн яам 2018 онд боловсруулж баталсан журмыг 2 жилийн турш хэрэгжүүлж, ОНХС-ийн үйл ажиллагааг гардан зохион байгуулдаг нийслэл болон орон нутгийн төрийн байгууллагын удирдлага, албан хаагчид болон иргэдээс санал авсны үндсэн дээр саналуудыг тусган нэмэлт, өөрчлөлт оруулан боловсруулж 2021 оны 5 дагуур сарын 24-ий өдрөөс дагаж мөрдөж эхэллээ.

"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаан журам"-ыг бүрэн эхээр үзэх

Журмын нэмэлт өөрчлөлтийн товч танилцуулгыг хүргэе. Үүнд: 

2021 оны 07 сарын 01

Түгээх