2021 ОНД СҮХБААТАР АЙМГИЙН 10 СУМ НИЙТ 335 САЯ ТӨГРӨГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛД СУУРИЛСАН "УРАМШУУЛАЛ" АВНА

     Сүхбаатар аймгийн сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаа жил бүр сайжирсаар байна. "Тогтвортой амжиргаа-3" төслөөс сумдын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд  хийдэг "Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ"-ээр анхны жил буюу 2016 онд Сүхбаатар аймгийн 13 сумын дундаж үнэлгээ 23% байсан бол 2020 онд 67% болж өссөн байна. 

2021 оны 02 сарын 24

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР


     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл (ТА-3) нь 2015 оны 7 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Төсөл нь Монгол орны хөдөө орон нутагт нэн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах гол зорилготой. 

2021 оны 01 сарын 26

ТӨВ, ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА 

ТӨВ, ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН ТӨСЛИЙН АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД УРЬЖ БАЙНА 

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төсөл (ТА-3) нь 2015 оны 7 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн. Төсөл нь Монгол орны хөдөө орон нутагт нэн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах гол зорилготой. 

2021 оны 01 сарын 19

"ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ"-ЫН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТӨД ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ БАЙНА

"Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам" нь Сангийн сайдын 2018.09.12-ы өдрийн тушаалаар батлагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд хэрэгжсэн.

2020 оны 12 сарын 27

2021 ОНД 225 СУМЫН "ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН"-Д 6,5 ТЭРБУМ ТӨГРӨГИЙН "УРАМШУУЛАЛ" ОЛГОНО

     “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслөөс ОНХС-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах, тус сангийн үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор 330 сумын ОНХС-ийн үйл ажиллагаанд 2016 оноос эхлэн жил бүр “Жилийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ”/ЖГҮ/ хийж байна. 2020 онд ЖГҮ-г хөндлөнгийн гурван компани 8 дугаар сарын 3-25-ы өдрүүдэд 330 суманд хийсэн ба төслийн зүгээс сум бүрийн үнэлгээний оноог нотлох баримтын хамт тулган шалгах, нягтлах ажлыг хийж, үнэлгээний дүнг эцэслэн үр дүнд суурилсан “урамшуулал” болон нийт сумдад олгодог “ерөнхий дэмжлэг”-ийг тооцоолж 2021 оны төсвийн төсөлд тусгаад байна.

2020 оны 10 сарын 21

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН АСУУДЛААР ОРОН НУТГИЙН ТӨЛӨӨЛЛҮҮД САНАЛАА ГАРГАЖ, ХЭЛЭЛЦЛЭЭ

     "Тогтвортой амьжиргаа-3" төслөөс "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэрэгжилтэд тулгамдаж буй асуудал, сайжруулах арга зам" сэдэвт хэлэлцүүлгийг орон нутгийн төрийн албан хаагчдыг оролцуулан зохион байгууллаа. "Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны журам"-ыг Сангийн сайдын 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ы өдрийн 228 дугаар тушаалаар баталсан бөгөөд батлагдсанаас хойшхи хоёр жилийн хугацаанд тус журмыг дагаж мөрдөж ажиллахад хүндрэл, бэрхшээл тулгамдаж буй эсэх, хэрэв байгаа бол түүнийг хэрхэн сайжруулах арга замыг энэхүү хэлэлцүүлгээр эрэлхийлэх зорилготой. 

2020 оны 10 сарын 05

ОНХС-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНДЭСТНИЙ ЦӨӨНХ ЦААТАН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО НЭМЭГДЭЖ БАЙНА

     МУ-ын Сангийн яамны хэрэгжүүлж буй "Тогтвортой амьжиргаа-3" /ТА-3/ төсөл нь хөдөө орон нутагт тэргүүлэх ач холбогдол бүхий хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, түүнд засаглал болон иргэд, олон нийтийн оролцоог сайжруулах зорилгоор 2015-2022 оны хугацаанд хэрэгжиж байна. Өөрөөр хэлбэл тус төсөл нь 330 сумын "Орон нутгийн хөгжлийн сан"/ОНХС/-ийн үйл ажиллагааг зохион байгуулагч төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, иргэд олон нийтийг ОНХС-ийн үйл аажиллагаанд идэвхтэй оролцдог болоход дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. ОНХС бол иргэдийн саналд тулгуурлан зарцуулдаг орон нутгиийн төсвийн нэгээхэн хэсэг юм. 

2020 оны 09 сарын 28

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЖАГСААЛТЫГ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ ХЭРХЭН БАТАЛДАГ ВЭ?

     Иргэд, та бид 1-5 дугаар сард баг/хорооны Засаг даргадаа “санал асуулгын хуудас”, “бүлгийн ярилцлага”, “цахим” гэсэн гурван хэлбэрээр “Орон нутгийн хөгжлийн сан”/ОНХС/-ийн санхүүжилтээр сум/дүүрэгтээ 2021 онд ямар хөрөнгө оруулалт хийлгэх хүсэлтэй байгаа саналаа гаргаж, Иргэдийн нийтийн хурал/ИНХ/-даа оролцон санал тус бүрийг хэлэлцэн, эрэмбэлж баталсан билээ. 

2020 оны 08 сарын 18
Нийт 53 Хуудас 1/6